Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc bàn kế hoạch thực hiện Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
EmailPrintAa
15:55 31/08/2016

Ngày 29/8/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức hội nghị bàn kế hoạch thực hiện Kết luận 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị (gọi tắt là Kết luận 05).
 
Các đại biểu dự hội nghị  

Sau khi có Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã tổ chức quán triệt nội dung kết luận trong đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện; thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, thành lập Tổ giúp việc và Hội đồng thẩm định Đề án “Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các xã, thị trấn”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến về kế hoạch của Huyện thực hiện Kết luận 05, đi đến thống nhất: Việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế là việc mới, việc khó, đòi hỏi phải làm nghiêm túc và phải căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương. Cần sự vào cuộc và quyết tâm của cả hệ thống chính trị để làm tốt việc sắp xếp, tinh giản biên chế. Việc xây dựng đề án phải được tiến hành đồng bộ từ huyện đến cơ sở; bám sát yêu cầu của Kết luận, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Các bước tiến hành cần lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tránh đơn giản hóa, nóng vội, áp đặt, rập khuôn máy móc. Phương châm là tiến hành từng bước, thận trọng có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; có tính chiến lược dâu dài, đảm bảo tính khoa học, khả thi trong tổ chức thực hiện. Thời gian xây dựng đề án khối Đảng, đoàn thể ở huyện, đề án khối chính quyền, đề án sáp nhập xã và đề án các xã, thị trấn hoàn thành trong tháng 10/2016.

Võ Quang Đạt


    Ý kiến bạn đọc