Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 10/2022
EmailPrintAa
20:32 14/10/2022

Sáng ngày 13/10/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 10/2022.

Các đại biểu dự Hội nghị

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Hội nghị đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng. Trung ương thống nhất ban hành Kết luận về kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023; Kết luận về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Trung ương cũng thực hiện một số công việc quan trọng khác và thực hiện công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Hoàng Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quán triệt nội dung Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát đến năm 2030, Kế hoạch số 49-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW và Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị cấp ủy, hệ thống tuyên giáo từ huyện đến cơ sở tuyên truyền kịp thời những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các chủ trương, chính sách các cấp đến các tổ chức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chú trọng công tác tuyên truyền trực quan các sự kiện chính trị, các dịp lễ kỷ niệm. Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục thực hiện các chủ trương về công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo, soát xét các kế hoạch công tác, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Võ Quang Đạt (Văn phòng Huyện ủy Can Lộc)


    Ý kiến bạn đọc