Các đảng bộ cấp huyện tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
EmailPrintAa
15:23 24/07/2019

Thực hiện kế hoạch, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đảng bộ cấp huyện đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết do Huyện ủy Hương Sơn tổ chức

Đảng bộ huyện Hương Sơn

Theo Báo cáo tại Hội nghị tổng kết vừa được Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức, trong nhiệm kỳ, Huyện ủy Hương Sơn đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng tới cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Thông qua tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện, nhận thức và ý thức chấp hành nghị quyết, Điều lệ Đảng của cán bộ, đảng viên được nâng lên; các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được thực hiện tốt hơn.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 20 lượt cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng, ban được bổ nhiệm, 17 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường Huyện ủy quản lý được luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng. Nhiều cán bộ sau khi luân chuyển trở thành cán bộ chủ chốt của huyện hoặc được đề bạt giữ các chức vụ cao hơn tại các phòng, ban, ngành cấp huyện.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên thường xuyên được quan tâm: Đã giải thể 02 chi bộ không còn phù hợp mô hình tổ chức đảng cơ sở; chuyển giao 03 chi bộ về các đảng bộ cơ sở; tiếp nhận 02 đảng bộ từ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh về trực thuộc Đảng bộ huyện. Kết nạp 1.020 đảng viên mới, trong đó có nhiều đảng viên là thôn trưởng, công an viên, trưởng các chi đoàn, chi hội thôn, xóm đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới... Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư; tiến hành 52 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng đối với 125 tổ chức đảng và 43 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng, 238 đảng viên.

Các đại biểu dự Hội nghị

Qua trao đổi, thảo luận, các tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ huyện đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp, tập trung vào việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, học tập, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng; giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên cơ sở; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên...

Dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ huyện Hương Sơn. Đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế; tiếp tục cập nhật, hoàn thiện báo cáo theo hướng bổ sung nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, về thực hiện quy định nêu gương; phân tích rõ những nội dung cần kế thừa, những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị với tỉnh, với Trung ương trong công tác thi hành Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37 - NQ/TW; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

Đảng bộ huyện Thạch Hà

Theo Báo cáo và các ý kiến tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội khóa XII do Huyện ủy Thạch Hà tổ chức, trong nhiệm kỳ, 09 nội dung trong công tác xây dựng Đảng và 11 nội dung liên quan đến việc triển khai thi hành Điều lệ Đảng đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị huyện triển khai nghiêm túc.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc đã xây dựng, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng. Các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Việc  sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế được thực hiện đồng bộ từ huyện đến thôn, tổ dân phố; đã nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; hợp nhất bộ phận văn phòng đảng ủy và văn phòng ủy ban nhân dân xã, thị trấn; sáp nhập, giảm 131 thôn, tổ dân phố; giảm 766 cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất xây dựng phương án, đề án tổng thể trình cấp trên phê duyệt sáp nhập 15 xã thành 06 xã. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 908 đảng viên; điều động 11 cán bộ huyện về giữ các vị trí chủ chốt cấp xã, chuyển đổi vị trí công tác 104 cán bộ, công chức, viên chức. Cấp ủy huyện và cơ sở đã kiểm tra, giám sát 330 tổ chức đảng và 330 đảng viên, thi hành kỷ luật 202 đảng viên. Các cấp ủy Đảng tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và chất lượng các kỳ họp; thực hiện quy chế người đứng đầu cấp ủy đối thoại với Nhân dân, lập hòm thư góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy vai trò của các tổ hòa giải, ban giám sát đầu tư cộng đồng, dòng họ tự quản. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, giải đáp cho cơ sở những nội dung về cơ cấu tổ chức, bộ máy của Đảng ở cơ sở, tiêu chuẩn đảng viên; số lượng cấp ủy viên đảm bảo tỷ lệ theo quy định; thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt theo hướng dẫn của cấp trên.

Các đại biểu dự Hội nghị

Qua thảo luận, đã có nhiều ý kiến phát biểu liên quan đến vấn đề kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, việc xây dựng, thực hiện quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, vấn đề thực hiện quy chế đối thoại trong Đảng; phát triển Đảng viên; sáp nhập, tinh giản tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ…

Dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo huyện Thạch Hà đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và nội dung tổng kết của các cấp ủy huyện Thạch Hà. Nhờ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, Đảng bộ huyện được công nhận trong sạch vững mạnh toàn diện trong 03 năm liên tục từ (2016 - 2018). Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền; trong lãnh đạo, chỉ đạo phải phân công nhiệm vụ rõ ràng; tiếp tục đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ; bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm, thực hiện tốt nhiệm được giao.

Phạm Anh Hào - Phan Thị Hương


    Ý kiến bạn đọc