Các địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng
EmailPrintAa
14:56 01/02/2019

Năm 2018, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, đạt được kết quả tích cực, tạo đà để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh điểm tin về một số địa phương.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Xuyên trao Giấy khen cho các tập thể

Huyện Cẩm Xuyên

Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy bám nắm các địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương, của tỉnh. Huyện đạt và vượt kế hoạch 21/22 chỉ tiêu. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 90 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 252 tỷ đồng, bằng 149% kế hoạch, tăng 54% so với năm 2017. Về nông nghiệp, việc thực hiện mô hình phá bờ thửa đã góp phần tăng gần 5 triệu đồng/ha/vụ. Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản được phục hồi với tổng sản lượng hơn 13.570 tấn, bằng 100% kế hoạch. Có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 16 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 304 vườn mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 17 xã, 41 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 549 vườn mẫu. Công tác quản lý, cải tạo, chỉnh trang đô thị có chuyển biến rõ rệt. Trung tâm hành chính công huyện từng bước vận hành hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân thực hiện các thủ tục hành chính. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Về công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh, huyện. Toàn huyện đã tổ chức được 213 lớp với gần 65 nghìn lượt người tham gia học tập, trong đó tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt hơn 98%, đoàn viên, hội viên đạt 87,6%. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, bước đầu tạo chuyển biến trong hệ thống chính trị từ Huyện đến cơ sở. Năm 2018, toàn huyện kết nạp 289 đảng viên, tặng huy hiệu Đảng cho 790 đồng chí; kiểm tra 81 đảng viên, 68 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề 52 đảng viên, 61 tổ chức Đảng.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, như: Liên kết sản xuất nông nghiệp chưa vững chắc; công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới chưa toàn diện; phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, khoáng sản, môi trường còn có hạn chế. An ninh chính trị, trật tự xã hội còn tiềm ẩn phức tạp. Một số địa phương chưa chủ động nắm tình hình dư luận xã hội; quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên chưa chặt chẽ.

Năm 2019, huyện Cẩm Xuyên xác định “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế hệ thống chính trị; tăng cường thu hút đầu tư; tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng”. Cụ thể là tiếp tục thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Huyện Nghi Xuân

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt trên 17 %; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 300 tỷ đồng, vượt 94% kế hoạch tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 36 triệu đồng. Trong năm 2018, có 11 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng, có 153 công trình đầu tư mới với tổng số vốn 123 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đến cuối năm 2018, Nghi Xuân có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (trước 02 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra). Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh - quốc phòng giữ vững.

Thường trực Huyện ủy Nghi Xuân trao Giấy khen cho các tập thể

Về công tác xây dựng Đảng, đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện, trọng tâm là các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 khóa 12 và các nghị quyết của tỉnh gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đảng viên mới được trú trọng, đã mở 33 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”, “Đạo đức cách mạng”, “Biển đảo Việt Nam” cho trên 5.000 lượt người tham gia. Tổ chức bồi dưỡng và kết nạp 88 đảng viên mới, trao tặng huy hiệu Đảng cho 422 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được chú trọng. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế, như: Chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp chưa được tập trung quyết liệt, kết quả chuyển biến chậm, hiệu quả còn thấp. Công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng, vật tư nông nghiệp có thời điểm chưa được chú trọng; còn nhiều diện tích đất bỏ hoang, nhất là vụ mùa. Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu chưa mạnh mẽ, hiệu quả chưa cao. Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát còn thấp. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu chưa nhiều.

Đồng chí Trần Báu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Năm 2019, Đảng bộ huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tập trung xây dựng Nghi Xuân thành huyện điển hình về văn hóa. Các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với thực tiễn tình hình địa phương, đơn vị. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên.

Huyện Can Lộc

Năm qua, huyện Can Lộc đã kịp thời tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tập trung hướng về cơ sở, giải quyết kịp thời một số vấn đề phức tạp nảy sinh.

Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Với nhiều giải pháp đồng bộ, năm 2018, tình hình kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển khá, nhiều chỉ tiêu quan trọng cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách hơn 155,8 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch. Đã chuyển giao 04 chợ cho doanh nghiệp quản lý, đầu tư xây dựng; trồng mới 130ha cam và 200ha bưởi, nâng diện tích cam, bưởi toàn huyện lên 734ha. Cung ứng 14.000 tấn xi măng, làm được 76,69km đường giao thông nông thôn, 30,69km rãnh thoát nước. Toàn huyện đã huy động trên 215 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới; có thêm 04 xã đạt chuẩn, xã Thiên Lộc tái đạt chuẩn, nâng tổng số 18/21 xã đạt chuẩn, xã Đồng Lộc được công nhận thị trấn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Việc xây dựng các cụm, tuyến an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu được quan tâm.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tuy nhiên, kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tích tụ ruộng đất còn hạn chế. Sự vào cuộc của của một số xã trong xây dựng nông thôn mới chưa thực sự quyết liệt. Việc huy động nguồn lực cho xây dựng cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động tội phạm có lúc, có nơi vẫn còn diễn biến phức tạp; ý thức phòng, chống tội phạm, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của một bộ phận cán bộ, nhân dân và học sinh chưa cao. Tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng còn hạn chế; một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu. Việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy ở một số địa phương, đơn vị chuyển biến chưa rõ nét. Công tác phát triển đảng viên ở một số đơn vị gặp khó khăn.

Năm 2019, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2019 - 2020, trọng tâm là phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với thị trường. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện Đề án tích tụ, chuyển đổi ruộng đất, tạo cơ chế chính sách cho người dân, doanh nghiệp thuê đất để mở rộng sản xuất với quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích. Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh về xây dựng nông thôn mới. Huy động và sử dụng tối đa mọi nguồn lực, tập trung quyết liệt cho xây dựng nông thôn mới, nhất là ở các xã khó khăn. Có giải pháp thu hút các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư trên địa bàn, đồng thời có chính sách phù hợp để khuyến khích phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã. Quy hoạch các vùng sản xuất  sản phẩm phục vụ du lịch, điểm bán hàng, quảng bá sản phẩm của địa phương, hình thành các tuyến du lịch. Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, nhất là các di sản đã được UNESCO công nhận. Thực hiện các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tập trung chỉ đạo quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của các cấp. Có giải pháp đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Hà Thị Oanh - Nguyễn Thị  Ngọc Trâm - Võ Quang Đạt


    Ý kiến bạn đọc