Các đơn vị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
EmailPrintAa
15:42 04/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tiến hành tổng kết theo tiến độ, yêu cầu đề ra.

Đảng bộ huyện Nghi Xuân

Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết

Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Các cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là trên các lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm. Hoạt động kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nền nếp, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá được ưu điểm, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Trong 10 năm qua, các cấp ủy đã kiểm tra 670 lượt và giám sát 371 lượt tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát 348 lượt đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 1.022 lượt tổ chức đảng, 73 lượt đảng viên; giám sát 519 lượt tổ chức đảng, 482 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 01 tổ chức đảng và 20 đảng viên (trong đó có 12 cấp ủy viên các cấp); giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng 01 trường hợp. Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật là 296 (trong đó có 102 cấp ủy viên các cấp) với các hình thức: khiển trách 170, cảnh cáo 87, cách chức 14, khai trừ 25. Tổng số tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật là 09 tổ chức, trong đó: khiển trách 06, cảnh cáo 03.

Tuy vậy, chất lượng, hiệu quả của một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao, nội dung kiểm tra chưa toàn diện, sâu rộng; kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm còn ít. Việc xây dựng, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy còn chung chung. Năng lực, trình độ của một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn hạn chế. Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa hiệu quả chưa cao...

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhằm phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm sát với tình hình thực tiễn. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra đảm bảo số lượng và chất lượng. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế phối hợp; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng. Quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, ổn định tình hình ngay từ cơ sở.

Đảng bộ huyện Hương Sơn

Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) của Huyện ủy Hương Sơn

Đảng bộ huyện Hương Sơn có 58 tổ chức cơ sở Đảng, 431 chi bộ, 9.036 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; cấp ủy các cấp đã tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên.

Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát; quy chế làm việc cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với một số tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước; quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong khối nội chính trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Cấp ủy huyện đã ban hành 03 chỉ thị và 30 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, 10 thông báo kết luận; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy  ban hành 75 văn bản chỉ đạo, đôn đốc cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Nhìn chung, các chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy phù hợp với văn bản của cấp trên và thực tiễn của địa phương. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức 05 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành và ủy ban kiểm tra cơ sở.

Qua thực hiện Nghị quyết, nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được nâng lên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, đồng thời tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra, giám sát 1.159 lượt tổ chức đảng, 846 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 55 tổ chức đảng và 353 đảng viên; kết luận có 19 tổ chức đảng, 340 đảng viên có vi phạm. Cấp ủy các cấp và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xử lý kỷ luật đối với 16 tổ chức đảng và 452 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát làm cho các đối tượng được kiểm tra, giám sát nhìn nhận được khuyết điểm, vi phạm, từ đó có giải pháp khắc phục; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy vậy, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn hạn chế: Một số cấp ủy và người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát; chưa quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; việc chủ động nắm tình hình để sớm phát hiện và xử lý các vấn đề mới phát sinh còn hạn chế; chậm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện một số kết luận kiểm tra, giám sát…

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra nhiệm vụ, giải pháp công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, trọng tâm là: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng để các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nắm vững và tự giác thi hành. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở có quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện đúng các quy định về công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản… Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các ngành; theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên; phối hợp kiểm tra, xử lý kịp các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Phát huy hiệu quả cơ chế giám sát trong Đảng và giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên. Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tổ chức giao ban, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Nguyễn Thanh Tịnh - Nguyễn Chí Báo


    Ý kiến bạn đọc