Các đơn vị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018
EmailPrintAa
16:59 02/01/2018

Vừa qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Huyện ủy Can Lộc

H uyện ủy Can Lộc

Theo báo cáo tổng kết, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào một số trọng điểm.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 08 tổ chức Đảng và 03 đảng viên về lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quân sự địa phương; giám sát 18 tổ chức đảng và 08 đảng viên về việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 35, Kết luận số 05 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Chỉ thị 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; về thực hiện cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở... Bên cạnh đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 74 tổ chức đảng và 03 đảng viên về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; giám sát 45 tổ chức đảng và 06 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 01 tổ chức đảng, 04 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 15 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng và tài chính đảng; giám sát chuyên đề 03 tổ chức đảng và 06 đảng viên; tiếp nhận 24 đơn (cấp Trung ương chuyển 02 đơn, cấp tỉnh chuyển 04 đơn, Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhận 18 đơn). Kết quả: Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết 01 đơn, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy giải quyết 05 đơn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện giải quyết 05 đơn, chuyển cơ sở giải quyết 01 đơn, xếp lưu 08 đơn, đang giải quyết 04 đơn.

Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trường Lộc, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với hình thức Khiển trách. Đảng ủy Quân sự huyện thi hành kỷ luật Chi bộ Hậu cần - Kỹ thuật với hình thức Khiển trách. Ủy ban kiểm tra các cấp xử lý kỷ luật 57 đảng viên (trong đó 11 cấp ủy viên) với các hình thức khiển trách 39, cảnh cáo 11, cách chức 02, khai trừ 05. Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thực hiện theo quy định của Đảng; đảng viên và tổ chức đảng chấp hành nghiêm túc không có trường hợp nào khiếu nại, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện còn một số hạn chế: Một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm công tác kiểm tra, giám sát; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở chưa bám chương trình xây dựng đầu năm để thực hiện, dẫn đến hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát còn thấp. Việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ủy ban kiểm tra với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan chưa chặt chẽ, do đó công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn trình trạng chồng chéo. Chất lượng một số báo cáo, thông báo kết quả kiểm tra, giám sát chưa cao.

Trong năm 2018, Huyện ủy Can Lộc tiếp tục chú trọng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; chỉ đạo tăng cường phối kết hợp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu, nhất là cấp ủy viên và giám sát chất lượng sinh hoạt chi bộ; gắn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ công chức từ huyện tới cơ sở.

Huyện ủy Vũ Quang

Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang tặng giấy khen cho 03 Ủy ban Kiểm tra đảng bộ có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Năm 2017 các cấp ủy, tổ chức đảng huyện Vũ Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, hướng dẫn, quy định của Ủy ban kiểm tra Trung ương, của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng theo quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; chủ động nắm tình hình, tập trung giải quyết tốt các đơn thư tố cáo, khiếu nại của đảng viên và nhân dân theo quy định. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 24 tổ chức và 15 đảng viên; giám sát 42 tổ chức và 21 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào: Việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng…

Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 45 tổ chức đảng, giám sát 40 tổ chức đảng và 22 đảng viên. Kết luận kiểm tra đảm bảo khách quan, chính xác, chỉ ra khuyết điểm, sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng và xử lý nghiêm túc, đúng quy định. Năm 2017, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 29 đảng viên (khiển trách 28, cảnh cáo 01).

Tuy vậy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Vũ Quang vẫn còn một số hạn chế: Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát một số cấp ủy chưa cao, chưa toàn diện, thiếu trọng tâm, chưa chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Kiểm tra, giám sát chuyên đề vẫn chưa được quan tâm đúng mức; một số cấp ủy Đảng cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát hoặc chỉ đạo thiếu thường xuyên và thiếu quyết liệt. Cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở chủ yếu là bán chuyên trách, nghiệp vụ của một số cán bộ còn hạn chế.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng, của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 16/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đến năm 2020 và những năm tiếp theo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị theo đúng với Nghị quyết đã đề ra, đảm bảo quy định, quy trình, trong đó tập trung đi sâu kiểm tra những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Chủ động nắm tình hình, tập trung giải quyết tốt các đơn thư tố cáo, khiếu nại của đảng viên và nhân dân theo quy định. Tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp; thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh.

Nhân dịp tổ chức hội nghị tổng kết, nhiều đơn vị đã quán triệt những điểm mới trong Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 so với Quy định 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Lương Hữu Hoàng - Nguyễn Thị Thủy


    Ý kiến bạn đọc