Các huyện, thành, thị ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng và xây dựng cơ sở năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
EmailPrintAa
16:45 16/01/2017

Huyện ủy Cẩm Xuyên, Huyện ủy Hương Sơn, Thành ủy Hà Tĩnh, Thị ủy Kỳ Anh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và xây dựng cơ sở năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo và các ý kiến thảo luận tại các hội nghị đều khẳng định, trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, thiên tai lũ lụt, trên diện rộng nhưng các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng.
 
Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên khen thưởng các cá nhân  

Huyện Cẩm Xuyên: Năm 2016, tổng giá trị sản xuất đạt 2.142 tỷ đồng, bằng 101% so với năm 2015; năng suất lúa bình quân đạt 53,6 tạ/ha, trong đó năng suất lúa Đông Xuân đạt cao nhất từ trước đến nay (57 tạ/ha); phát huy có hiệu quả các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, nhất là các trang trại lợn; hoàn thành việc chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn; số lượng doanh nghiệp tăng 12%, hợp tác xã tăng 9,7%; tổng thu ngân sách đạt 175,5 tỷ đồng, bằng 117% so với năm 2015. Tập trung chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường biển, đã chi trả kinh phí bồi thường cho 4.011 đối tượng, tổng kinh phí bồi thường trên 148 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, huy động nhân dân đóng góp 49 tỷ đồng cùng với các nguồn vốn khác tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng; có thêm 2 xã về đích nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn lên 9/25 xã, không còn xã đạt dưới 9 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên.

Đảng bộ huyện đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo tổ chức thành công Lễ kỷ niệm, trao giải Cuộc thi tìm hiểu 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Chỉ đạo làm tốt công tác nhân sự cho cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân huyện và HĐND các xã, thị trấn; sau bầu cử tập trung chỉ đạo kiện toàn bộ máy tổ chức từ huyện đến cơ sở, mạnh dạn bố trí các đồng chí trẻ, cán bộ công chức có đủ điều kiện, năng lực lên giữ vị trí lãnh đạo của địa phương, đơn vị. Triển khai thực hiện Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị”; quán triệt, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016. Trong năm, kết nạp được 365 đồng chí, trong đó có 05 đồng chí đảng viên gốc giáo; xây dựng và thực hiện thành công chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và xây dựng mô hình dân vận khéo với 199 mô hình được đăng ký trên tất cả các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu đạt yêu cầu đề ra, giải quyết có hiệu quả những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tuy vậy, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên còn có một số tồn tại cần khắc phục như: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác chăn nuôi được thành lập nhưng việc duy trì sản xuất hoặc liên kết thiếu bền vững; phát huy nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Thực hiện các thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở một số địa phương, ngành chưa đi vào chiều sâu, kết quả làm theo chưa rõ nét. Việc cụ thể hoá và triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy ở một số đơn vị có lúc chưa kịp thời. Trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao.

Năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên tập trung chỉ đạo  tiếp tục khắc phục sự cố môi trường biển, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư hạ tầng thương mại, du lịch. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; giải quyết dứt điểm các tồn đọng về đất đai, thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng, củng cố cơ sở vững mạnh toàn diện, chủ động lực lượng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng...

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên đã tặng giấy khen cho 11 đảng bộ, chi bộ có thành tích xuất sắc trong năm 2016.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2016

Huyện Hương Sơn trong năm 2016 giá trị sản xuất tăng trưởng 14,39%, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 37,41 triệu đồng. Cơ cấu nội ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị sản xuất bình quân đạt 84,68 triệu đồng/ha, các sản phẩm chủ lực tăng mạnh. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá, có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 8 xã, bình quân mỗi xã đạt 13,6 tiêu chí, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Đến nay, toàn huyện có 302 doanh nghiệp, 144 hợp tác xã, 297 tổ hợp tác, 4.563 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp, xây dựng đạt 19,42%; thành lập Cụm công nghiệp Khe Cò tại xã Sơn Lễ với quy mô 18 ha. Dịch vụ thương mại trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, tổng mức lưu chuyển hàng hoá và bán lẻ tăng 15,8% so với năm 2015; hoàn thành chuyển đổi mô hình xã hội hoá đầu tư 3 chợ với kinh phí trên 30 tỷ đồng, đến nay đã chuyển đổi mô hình quản lý 9/10 chợ theo quy hoạch.

Văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc, giáo dục tiếp tục đứng tốp đầu toàn tỉnh; chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên; các chế độ, chính sách được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 225 năm ngày mất Đại Danh y Lê Hữu Trác gắn với đón nhận bằng công nhận Di sản phi vật thể quốc gia. Chất lượng phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá được nâng lên cả chiều rộng và chiều sâu, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 80%. Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 44,51%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 9,57% (giảm 2,38%).

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, an ninh trên tuyến biên giới được đảm bảo, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Quan hệ đối ngoại với huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhămxay, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào tiếp tục được duy trì, phát triển.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện kịp thời, nghiêm túc. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, đến nay có 14/32 địa phương xuất bản, 8 địa phương chuẩn bị xuất bản. Ban hành Kết luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Liên kết với Trường Đại học Hà Tĩnh mở lớp đào tạo tiếng Lào cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và các xã biên giới. Toàn huyện kết nạp 316 đảng viên mới, trong đó có 01 người dân tộc, 02 người công giáo.

Tuy nhiên, Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế: Kinh tế phát triển chưa toàn diện, tốc độ tăng trưởng chưa ổn định; cơ cấu thương mại - dịch vụ chuyển dịch chậm; thu hút đầu tư trên địa bàn còn khó khăn; thu ngân sách của một số xã đạt rất thấp (dưới 50% kế hoạch); phong trào xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều ở các địa phương; việc xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm hàng hóa chủ lực của huyện chưa có nhiều chuyển biến; trình độ, năng lực thực tiễn của một số cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là trong chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị đã phân tích rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan của  kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, đồng thời thảo luận những mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thọ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Hương Sơn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; ban hành và triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Quan tâm hơn các vấn đề về môi trường, văn hóa, an ninh trật tự nông thôn; đưa phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và bền vững. Thực hiện tốt công tác đối ngoại để thu hút đầu tư về trên địa bàn; duy trì tốt quan hệ hữu nghị với các huyện của nước bạn Lào. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng nghiêm túc, hiệu quả...

Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng các đơn vị

Thành ủy Hà Tĩnh: Báo cáo trình Hội nghị nêu rõ, với sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tập trung giải quyết, xử lý những vướng mắc, khó khăn; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 7,44%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển đa dạng. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đầu tư xây dựng và quản lý đô thị được chú trọng. Dự án phát triển thành phố loại II (ADB) được tập trung chỉ đạo theo đúng tiến độ. Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tập trung chỉ đạo, có 01 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 04 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Chỉ đạo kê khai xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển, hoàn thành chi trả đợt 1 với tổng giá trị đền bù 9,6 tỷ đồng. Thành lập mới 250 doanh nghiệp (tăng 128 doanh nghiệp so với năm 2015), tổng số doanh nghiệp đến nay là 1.216 doanh nghiệp. Thu ngân sách đạt hơn 906 tỷ đồng (chiếm gần 35% thu ngân sách khối huyện, thị xã trong toàn tỉnh). Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Chất lượng dạy và học có chuyển biến khá rõ nét, tỷ lệ học sinh xếp loại khá, giỏi tăng, chất lượng đại trà ổn định. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, công tác y tế dự phòng và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chính sách người có công đạt nhiều kết quả, hộ nghèo còn 4,3%, hộ cận nghèo 3,88%. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét, được xếp thứ dẫn đầu trong khối huyện, thị, thành (năm 2015 xếp thứ 7/13). Xây dựng và ban hành các văn bản quy định về trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm.

Cấp ủy các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/TU, ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ban hành Nghị quyết số 02-NQ/Th.U của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2018 và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kết nạp được 151 đảng viên. Xây dựng và ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh.

Tuy vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố còn 7/22 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/Th.U còn nhiều khó khăn. Tiến độ triển khai chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn chậm; việc hình thành các tuyến phố chuyên doanh chưa rõ nét. Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường còn hạn chế. Công tác chỉ đạo xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị chưa thực sự hiệu quả, việc huy động nguồn lực xã hội hóa khó khăn; tỷ lệ cơ quan, đơn vị trên địa bàn đạt chuẩn công sở văn minh rất thấp. Việc phát triển đảng viên ở vùng giáo và trong các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Công tác tham mưu của một số phòng, ban chưa kịp thời, cách làm thiếu hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về kinh nghiệm, quyết tâm xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ đảng trường học; tình hình, thực trạng xây dựng công sở văn hóa, văn minh…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các xã, phường kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, thành phố phù hợp với đặc điểm từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; phát huy vai trò của cấp ủy và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát động phong trào thi đua kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đã đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị

Thị ủy Kỳ Anh: Năm 2016, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thị xã Kỳ Anh có nhiều diễn biến phức tạp liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, nhiều vụ việc tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm, sự cố mối trường biển gây hậu quả nghiêm trọng; một số đối tượng phản động, cực đoan đưa thông tin xuyên tạc gây phức tạp tình hình… Nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy đã đẩy mạnh các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Hoàn thành đề cương nhiệm vụ quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng giá trị sản xuất đạt 11.361,4 tỷ đồng, bằng 64,53% kế hoạch năm 2016, đạt 85,74% so với năm 2015, trong đó tỷ trọng nông nghiệp: 3,76%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 67,96%, thương mại - dịch vụ: 28,28%. Mặc dù nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch nhưng đã chứng tỏ sự nỗ lực phấn đấu trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, của Tỉnh, thị xã Kỳ Anh đã tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; từng bước nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Đã tổ chức 08 cuộc hội nghị cốt cán cấp thị xã với trên 2.000 lượt người tham gia, tỷ lệ trên 97%. Hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.

Hoạt động của cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu luôn được cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo, Ban Xây dựng cơ sở các cấp quan tâm chỉ đạo có hiệu quả; với mục tiêu tập trung giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế, tạo ra phong trào quần chúng mang tính toàn diện, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, lấy phòng ngừa ngay tại thôn, xóm, tổ dân phố làm chính.

Dự báo năm 2017 tình hình thị xã còn hết sức khó khăn. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đề ra mục tiêu tập trung chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường biển, phục hồi phát triển sản xuất, giải quyết dứt điểm các tồn đọng, chú trọng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án; tập trung xây dựng đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới, số tiêu chí đạt chuẩn tăng thêm ít nhất bình quân 4 -5 tiêu chí/xã, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã là 16 tiêu chí, không còn xã dưới 12 tiêu chí, có thêm ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có ít nhất 02 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; trên 70% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; kết nạp trên 150 đảng viên mới.

Tại hội nghị, 03 cá nhân được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; một số tập thể, cá nhân được trao Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cờ và Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hà Oanh - Thùy Trang - Như Ngọc - Viết Hợp


    Ý kiến bạn đọc