Can Lộc: Những chuyển biến tích cực trong công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
EmailPrintAa
16:36 14/03/2018

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Can Lộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020, đạt được những kết quả tích cực.

Tặng Thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách tại xã Yên Lộc

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân: Tổ chức 20 hội nghị cấp huyện tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; phát động các đợt tuyên truyền, phát 12.000 tờ rơi, hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Từ năm 2012, Bảo hiểm xã hội huyện tiến hành kiện toàn, sắp xếp lại bộ phận “Một cửa”, các bộ phận nghiệp vụ sử dụng phần mềm quản lý đảm bảo tính chính xác cao, xử lý nhanh, kịp thời trả kết quả cho các đối tượng, đơn vị theo luật định. Từ năm 2013, thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua Bưu điện đến tận đối tượng, đảm bảo thời gian quy định. Năm 2016, ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện giao dịch điện tử với đơn vị sử dụng lao động trong lĩnh vực thu và sổ bảo hiểm xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bộ phận “Một cửa” thông qua Bưu điện.

Tính đến hết năm 2017, toàn huyện có 5.341 người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 794 người; 3.913 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 444 người; 21.573 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 10.210 người so với năm 2012; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 81,6%.

Tuy vậy, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở huyện Can Lộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở một số địa phương, đơn vị chưa sâu rộng. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong một số đối tượng chưa cao. Chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ tại một số cơ sở y tế chưa đáp ứng sự hài lòng của Nhân dân cũng như các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Việc huy động các nguồn lực nhằm thực hiện xã hội hóa các hoạt động y tế tại một số xã chưa được quan tâm.

Từ kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trên địa bàn huyện Can Lộc, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp giữa các ngành chức năng trong việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Hai là, chú trọng tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ba là, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới tác phong, lề lối làm việc và phong cách phục vụ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cải cách hành chính, nhất là đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả cao nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch hồ sơ điện tử, giao dịch hồ sơ qua dịch vụ bưu chính. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi người dân tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Năm là, quản lý tốt các đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kiểm tra, giám sát chặt chẽ chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các sai phạm của các tổ chức, cá nhân.

Võ Quang Đạt - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc