Can Lộc tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
EmailPrintAa
09:23 02/12/2015

Ngày 30/11/2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/9/2015 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo; thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
 
Các đại biểu dự Hội nghị  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy thông tin về kết quả Đại hội và nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó tập trung đi sâu đánh giá, phân tích những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, luận giải những căn cứ thuyết phục để minh chứng cho tính khả thi của các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, sau Hội nghị, cấp ủy, các ngành, Mặt trận, các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở sẽ tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đặc biệt là nắm rõ mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới để phát động mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra. Kết quả học tập Nghị quyết của mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên được đánh giá nghiêm túc qua bài thu hoạch.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, việc triển khai quán triệt Nghị quyết cho các Đảng bộ, chi bộ cơ sở ở Can Lộc sẽ hoàn thành trước ngày 18/12/2015; các tổ chức đoàn thể quần chúng và ngành Giáo dục hoàn thành trong tháng 12/2015.

Bích Liên - Đài TTTH Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc