Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
EmailPrintAa
15:08 27/05/2020

Trong 02 ngày 25 và 26/5/2020, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo báo cáo và các ý kiến tham luận, trong nhiệm kỳ qua, tập thể đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tổ chức.

Nổi bật là chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở theo tinh Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, các đơn vị đã đi vào vận hành ổn định, thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch và có nhiều đổi mới. Đã tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về công tác cán bộ phù hợp với tình hình mới. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, có nhiều điểm mới, theo hướng xuyên suốt, đa chiều, căn cứ tiêu chí, sản phẩm cụ thể. Chất lượng đội ngũ cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cơ bản được nâng lên. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức bằng cơ chế thi tuyển khách quan, công bằng, nghiêm túc, đúng quy định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là đối với cán bộ dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tinh giản biên chế. Chính sách cán bộ, công tác thi đua - khen thưởng, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ ngày càng được đổi mới và triển khai kịp thời, chu đáo. Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung công tác tổ chức đại hội đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, củng cố, kiện toàn các tổ chức yếu kém. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là vùng nông thôn và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Hướng dẫn cấp ủy các cấp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên hàng năm với kết quả thực chất hơn, phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chủ động phối hợp các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình chính trị nội bộ và chủ động xử lý các vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở, góp phần đảm bảo ổn định tình hình, củng cố đoàn kết nội bộ.

Tập thể Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ quan tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chi bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Coi trọng công tác quần chúng, quan tâm lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Công tác cải cách hành chính được quan tâm; phong trào xây dựng văn hóa công sở được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương, an toàn trong Cơ quan được giữ vững. Hàng năm, Chi bộ được tổ chức đảng cấp trên đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, đi sâu phân tích nguyên nhân của những khuyết điểm và rút ra những kinh nghiệm quý báu.

Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong công tác tham mưu. Tham mưu cấp ủy tỉnh tiếp tục chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Từng bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo Ban, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực sự “Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và xây dựng cơ sở vật chất; tiếp tục lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo cải thiện đời sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng cơ quan vững mạnh.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí; đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Lê Thanh Hải - Ban Tổ chức Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc