Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc, nhiệm kỳ 2015 - 2020
EmailPrintAa
20:57 10/06/2020

Đảng bộ huyện Can Lộc có hơn 8.440 đảng viên, sinh hoạt tại 38 tổ chức Đảng (gồm 18 đảng bộ xã, thị trấn; 20 đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị trường học). Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát đã được cấp ủy các cấp quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Thường trực Huyện ủy trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; các quy định, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hằng năm sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 42 đoàn để kiểm tra 212, giám sát 39 tổ chức đảng; kiểm tra 19 đảng viên; các đảng ủy cơ sở kiểm tra 321, giám sát 374 chi bộ và 135 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); công tác quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản, cho thuê đất sản xuất, kinh doanh trên địa bàn... Ngoài ra, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 279 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; giám sát theo chuyên đề đối với 241 đảng viên; xem xét, giải quyết 84 đơn các loại. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 294 đảng viên (cấp ủy viên các cấp 45) với các hình thức: khiển trách 231, cảnh cáo 42, cách chức 9, khai trừ 12 đảng viên. Các quyết định kỷ luật đảng của cấp ủy huyện và kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy được công khai trên Trang thông tin điện tử và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đã góp phần chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở tại Can Lộc còn một số tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ, quan tâm đúng mức về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề chưa phát huy được tác dụng phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, số đảng viên phát hiện chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm chiếm tỷ lệ thấp.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới, đưa Nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp huyện Can Lộc sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Tiếp tục chỉ đạo quán triệt Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, trong đó có Thông báo kết luận số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm, địa bàn có vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, thực hiện các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; theo dõi, đôn đốc quá trình sửa chữa, khắc phục khuyết điểm sau kiểm tra.

Lương Hữu Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thuần Thiện


    Ý kiến bạn đọc