Đảng bộ Can Lộc hoàn thành học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
EmailPrintAa
16:17 10/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/HU, ngày 05/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đến ngày 10/01/2018, 44/44 đảng bộ xã, thị trấn, đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, trường học thuộc Đảng bộ huyện Can Lộc đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII cho cán bộ, đảng viên, đảm bảo đúng kế hoạch và thời gian đề ra.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết tại Đảng bộ xã Tiến Lộc

Tại các hội nghị, với thời gian 01 ngày, cán bộ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã được quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”,  “Công tác dân số trong tình hình mới”; đồng thời được quán triệt Kết luận số 55-KL/TU, ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới”.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã đưa việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 vào lịch công tác tháng của cấp ủy; lựa chọn, phân công những báo cáo viên có đủ năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng để truyền đạt nghị quyết. Trong quá trình các đơn vị tổ chức học tập, Ban Thường vụ Huyện ủy đã theo dõi, đôn đốc tại các đơn vị, nhờ đó cán bộ, đảng viên tham gia với tỷ lệ cao, có ý thức học tập nghiêm túc. Sau học tập, quán triệt, tất cả cán bộ, đảng viên các đơn vị đều phải viết bài thu hoạch.

Sau lớp học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 6 cho đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

Võ Quang Đạt - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc