Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Kỳ Anh lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy huyện
EmailPrintAa
17:07 14/05/2020

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, được sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Kỳ Anh đã khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu, giúp cấp ủy huyện lãnh đạo hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Đảng bộ cơ quan Huyện ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện theo Nghị quyết 903/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đội ngũ cán bộ cơ quan Huyện ủy chỉ bằng một nửa so với tổng biên chế được giao, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc chưa đồng bộ, trụ sở cơ quan xa nơi ở, nhưng với tinh thần đoàn kết, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy đã lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ  đề ra.

Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ có 05 chi bộ cơ sở, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng bộ tổ chức lại thành 04 chi bộ với 25 đảng viên. Với vị trí là đảng bộ lãnh đạo cơ quan Huyện ủy - hạt nhân của hệ thống chính trị huyện nhà, Đảng bộ xác định việc lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho cấp ủy huyện là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Công tác tư tưởng “đi trước một bước” gắn với “dân vận khéo”

Xác định công tác tư tưởng phải luôn “đi trước một bước”, Đảng bộ đã lãnh đạo Chi bộ Ban Tuyên giáo - Dân vận, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đổi mới công tác tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương..., tập trung chỉ đạo tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh, tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, khắc phục sự cố môi trường biển... Đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đối tượng đảng, đảng viên mới, sơ cấp chính trị cho hàng ngàn học viên, chú trọng công tác phát triển đảng viên theo Nghị quyết 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Với phương châm “Dân vận khéo thì việc khó mấy cũng thành công”, Ban Tuyên giáo - Dân vận đã tham mưu cho Huyện ủy đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo hướng bám sát thực tiễn, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ban hành bộ tiêu chí thực hiện mô hình “Dân vận khéo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng và ký kết chương trình phối hợp thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”; tham mưu cấp ủy huyện cử các đoàn cán bộ của Huyện ủy, chính quyền, các đoàn thể huyện trực tiếp chỉ đạo, giúp đỡ các xã về đích nông thôn mới.

Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Chi bộ Ban Tổ chức đã kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phù hợp với điều kiện mới sau chia tách bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị huyện. Nổi bật là đã tham mưu hoàn thành việc sáp nhập các tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức huyện, xã theo đúng quy định theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Hoàn thành sáp nhập Ban Tuyên giáo với Ban Dân vận thành Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy, đồng thời nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; sáp nhập Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch với Đài truyền thanh, truyền hình huyện thành Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện; sáp nhập xã Kỳ Lâm và xã Kỳ Hợp thành xã Lâm Hợp. Tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ; thực hiện quy trình, thủ tục, bầu bổ các chức danh chủ chốt của huyện như: Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện...; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng

Nhận thức rõ quan điểm “lãnh đạo phải gắn với kiểm tra, giám sát”, Đảng bộ luôn chú trọng lãnh đạo tham mưu tốt nhiệm vụ này, nhất là tổ chức kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, tài chính, việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức kiểm tra đối với 47 lượt tổ chức đảng, 16 đảng viên; giám sát đối với 63 tổ chức đảng và 22 đảng viên, chỉ đạo các tổ chức đảng xử lý kỷ luật 13 tổ chức đảng, 259 đảng viên. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đảm bảo kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, góp phần đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

P hát huy vai trò cơ quan đầu mối tham mưu, giúp việc cấp ủy huyện

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo Chi bộ Văn phòng không ngừng đổi mới cả về tổ chức, cán bộ, tăng cường cơ sở vật chất; chủ động phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân -  Ủy ban nhân dân huyện, các địa phương, đơn vị làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy trên tất cả các lĩnh vực. Làm tốt công tác quản lý tài sản, tài chính đảm bảo đúng chế độ chính sách; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng Đảng; thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, có hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ của huyện; tham mưu tổ chức các hội nghị, sự kiện, soạn thảo và ban hành các văn bản cấp ủy. Qua đó, phát huy tốt vai trò là cơ quan đầu mối tham mưu, giúp việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác văn phòng cấp ủy.

Lãnh đạo Huyện ủy và Phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Anh tham quan mô hình trồng lúa ở xã Kỳ Giang (ảnh: Phạm Thái)

Tuy vậy, hoạt động của Đảng bộ cơ quan Huyện ủy vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: Lãnh đạo công tác nắm dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; tham mưu chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở một số địa phương chưa có sức lan tỏa. Tham mưu lãnh đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở một số đảng bộ, chi bộ cơ sở hiệu quả chưa cao; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ còn hạn chế, công tác quản lý đảng viên ở cơ sở, nhất là đảng viên đi xuất khẩu lao động nước ngoài chưa chặt chẽ, kết nạp đảng viên mới còn khó khăn. Tham mưu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa đồng đều ở mỗi cấp, có tình trạng cấp ủy cơ sở xem xét, xử lý một số vụ vi phạm kỷ luật đảng còn kéo dài; lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thu hồi, khắc phục, xử lý sau kết luận kiểm tra, giám sát còn chậm. Việc chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ  văn phòng cấp ủy ở một số đảng bộ, chi bộ cơ sở còn hạn chế, có đơn vị soạn thảo văn bản còn sai về thể thức; thực hiện chế độ báo cáo lên huyện chưa đầy đủ, kịp thời.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy quyết tâm lãnh đạo các chi bộ trực thuộc, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy khắc phục khó khăn, hạn chế, phát dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra với các chỉ tiêu: Tham mưu cho cấp ủy huyện ban hành ít nhất 02 nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 100% các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 50% được các cấp khen thưởng; mỗi năm xây dựng từ 1 - 2 chuyên đề về công tác xây dựng Đảng; 100% chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Đảng bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy nâng cao bản lĩnh chính trị, đổi mới tư duy, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Trần Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Anh, Bí thư Đảng ủy cơ quan Huyện ủy


    Ý kiến bạn đọc