Đảng bộ Cơ quan Thị ủy Kỳ Anh tổ chức tốt các lễ chào cờ đầu tháng
EmailPrintAa
17:01 06/05/2022

Quán triệt thực hiện Công văn số 1444-CV/TU, ngày 02/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức lễ chào cờ đầu tháng, Đảng ủy Cơ quan Thị ủy Kỳ Anh đã nghiêm túc và không ngừng đổi mới nội dung, tổ chức các lễ chào cờ hằng tháng trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên.

Biểu dương đảng viên có thành tích xuất sắc tại Lễ chào cờ tháng 5 năm 2022

Nội dung lễ chào cờ chủ yếu là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, biểu dương đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; việc đánh giá dựa trên khung kế hoạch được đăng ký với nhiệm vụ, thời gian, phân công trách nhiệm cụ thể của từng tập thể, cá nhân. Lễ chào cờ được tổ chức trong không khí dân chủ, cởi mở là dịp để cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm việc, nhất là công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, công tác chỉ đạo cơ sở, từ đó Thường trực Thị ủy nắm bắt thông tin và có sự chỉ đạo kịp thời.

Hằng tháng, Đảng ủy phân công 02 đảng viên chuẩn bị nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các thông tin thời sự trong nước, quốc tế, những chủ trương chính sách mới, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm nhằm định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cơ quan, đồng thời cung cấp thêm nội dụng để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo cơ sở tại buổi sinh hoạt chi bộ khối nông thôn.

Đảng viên báo cáo nội dung chuyên đề tại Lễ chào cờ

Điểm mới học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là khuyến khích đảng viên sưu tầm và lựa chọn các gương điển hình, những cách làm hay, gương người thật, việc thật trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn tại vị trí công tác. Sau mỗi câu chuyện, các đảng viên cần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình để đạt được kết quả rõ nét với từng sản phẩm cụ thể, hướng đến xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên Cơ quan Thị ủy điển hình về đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tại Lễ chào cờ đầu tháng 5 năm 2022 vừa qua, Thường trực Thị ủy đã ghi nhận sự đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức sinh hoạt của Đảng bộ Cơ quan Thị ủy; đề nghị Đảng ủy chú trọng công tác phê bình, tự phê bình và biểu dương để tạo không khí thi đua ngay từ đầu tháng; phân công đảng viên tham gia chuẩn bị nội dung chào cờ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng của Đảng ủy; đưa lễ chào cờ hằng tháng thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong đảng viên, đồng thời nghiên cứu để nhân rộng mô hình sinh hoạt ra toàn Đảng bộ Thị xã.

Đậu Thị Anh (Chuyên viên Văn phòng Thị ủy Kỳ Anh)


    Ý kiến bạn đọc