Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
EmailPrintAa
14:45 22/02/2019

Trong năm 2018, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp huyện Cẩm Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh.

Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các quy định mới của Trung ương, của Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, đồng thời chỉ đạo quán triệt đến tận cán bộ, đảng viên và phổ biến sâu rộng trong nhân dân về Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X), các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Trung ương tại các kỳ họp của Ban Chỉ đạo; Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 27/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW; chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện, gắn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trong năm qua, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Lực lượng vũ trang huyện tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các đối tượng tội phạm, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, sự kiện chính trị. Phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và phát huy. Các địa phương, ngành chức năng tập trung xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến an ninh trật tự, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm; tăng cường công tác nắm tình hình an ninh tôn giáo, tư tưởng quần chúng nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp. Công an huyện đã khởi tố, điều tra 41 vụ, 77 bị can; Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố 29 vụ, 66 bị can, đạt 93,5%; Tòa án nhân dân huyện thụ lý, giải quyết 236/241 vụ việc, đạt 97,9%. Các ngành phối hợp xử lý 05 vụ án điểm về hình sự.

Công tác tuyên truyền pháp luật, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành án dân sự đảm bảo đúng quy định pháp luật. Các cơ quan, đơn vị đã tiếp 813 lượt công dân, giảm 640 lượt so với cùng kỳ năm 2017; trong đó có 26 đoàn đông người. tiếp nhận, phân loại, xử lý 197/213 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh với nội dung chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, sự cố môi trường biển, chính sách xã hội... Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện 03 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và phối hợp thực hiện 06 cuộc thanh kiểm tra với các bộ, ngành (Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Sở Tài chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy); đã xử lý cắt giảm giá trị quyết toán 02 công trình xây dựng sửa chữa số tiền 66,7 triệu đồng; cắt giảm công nợ thanh toán số tiền 131,5 triệu đồng; xử lý kỷ luật 01 cá nhân bằng hình thức cảnh cáo.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng; ban hành và thực hiện Quy chế đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với nhân dân; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, minh bạch tài sản, thu nhập. Tổ chức chuyển đổi vị trí công tác 09 cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, các cấp, các ngành đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, chú trọng vào các lĩnh vực quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Tuy vậy, một số cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Việc phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí qua công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp ủy, chính quyền còn hạn chế. Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có lúc chưa nghiêm. Một số cơ quan, đơn vị chưa xử lý dứt điểm những kiến nghị của nhân dân, để một số vụ việc tồn đọng kéo dài…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh đấu tranh, phòng, chống vi phạm và tội phạm, nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự, xử lý dứt điểm vụ án có tính chất phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các nhiệm vụ về cải cách tư pháp. Duy trì thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng từ thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố đến xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, kịp thời tham mưu cấp ủy các giải pháp về ngăn ngừa, đấu tranh và xử lý hành vi tham nhũng. Tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các tổ chức đảng, cơ quan, địa phương cần thực hiện trách nhiệm của mình theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hà Thị Oanh - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Cẩm Xuyên


    Ý kiến bạn đọc