Đảng bộ huyện Đức Thọ tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên
EmailPrintAa
22:01 30/09/2022

Đảng bộ huyện Đức Thọ hiện có 35 tổ chức cơ sở đảng, 289 chi bộ trực thuộc với 8.723 đảng viên. Thời gian qua, cấp ủy các cấp huyện Đức Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”…;  đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương trong công tác quản lý đảng viên; kết hợp chặt chẽ công tác quản lý với công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác nghiệp vụ đảng viên tại các đảng bộ xã, thị trấn. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên, nhất là quản lý hồ sơ đảng viên; rà soát, cập nhật dữ liệu đảng viên tại các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn toàn huyện. Hằng năm, các ban đảng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy chi bộ.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Huyện ủy đã kết nạp 101 đảng viên (tăng 33 đảng viên so với năm 2020, tỷ lệ tăng gần 33%). Trong đó, một số đảng bộ xã kết nạp vượt kế hoạch đề ra chiếm tỷ lệ cao, như Đức Lạng, Trường Sơn... Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn được quan tâm. Số lượng học sinh được kết nạp Đảng ngày càng tăng, đảm bảo yêu cầu về chất lượng theo Quy định của Điều lệ Đảng. Một số đảng bộ trường học có tỷ lệ đảng viên kết nạp cao, như: Trung học phổ thông Đức Thọ kết nạp 10 đảng viên, Trung học phổ thông Trần Phú kết nạp 17 đảng viên, Trung học phổ thông Minh Khai kết nạp 26 đảng viên. Công tác quản lý, phát triển đảng viên góp phần tăng cường, củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trọng sạch, vững mạnh.

Chi bộ 2 Đảng bộ Trường THPT Trần Phú tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Tuy vậy, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Công tác phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn, nhiều nơi thiếu nguồn kết nạp. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức công tác quản lý đảng viên, chưa có giải pháp cụ thể để theo dõi, quản lý chặt chẽ đảng viên, nhất là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chưa thực hiện đúng một số nội dung nghiệp vụ công tác đảng viên; việc phối hợp theo dõi, quản lý đảng viên nơi cư trú còn mang tính hình thức, chưa thường xuyên. Sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa trọng tâm, nặng về công tác chuyên môn; chưa thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình...

Công tác quản lý, phát triển đảng viên là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên là trực tiếp góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời gian tới, để nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, cấp ủy huyện Đức Thọ cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW; Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn liên quan công tác đảng viên... nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy cơ sở, chi bộ về tầm quan trọng của công tác quản lý, phát triển đảng viên.

Thứ hai, q uan tâm công tác phát triển đảng viên, xác định tạo nguồn là nhiệm vụ then chốt, lấy truyên truyền giáo dục làm bước đột phá, lấy nhiệm vụ xây dựng các tổ chức vững mạnh làm cơ sở đảm bảo cho công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên.

Thứ ba, thực hiện có chất lượng các nội dung công tác quản lý đảng viên, đặc biệt chú trọng công tác quản lý hồ sơ, lý lịch từ cơ sở. Thường xuyên cập nhật, bổ sung hồ sơ kịp thời những thay đổi của đảng viên; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đảng viên đảm bảo nhanh chóng, chính xác.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng viên là cán bộ, nhất là những đảng viên giữ chức vụ chủ chốt phải nêu cao tính đảng, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt đảng; gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động người thân thực hiện.

Thứ năm, thực hiện phân công đảng viên đúng người, đúng việc, tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; thường xuyên tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; tuyên truyền và động viên quần chúng giám sát, nhận xét, góp ý kiến với đảng viên. Thường xuyên rà soát, ràng lọc, kịp thời đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

Thứ sáu, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý đảng viên; gắn kiểm tra với việc hướng dẫn giúp các chi ủy, chi bộ tháo gỡ những khó khăn về kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ trong công tác đảng viên.

Phan Thị Thanh Tâm (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ)


    Ý kiến bạn đọc