Đảng bộ huyện Hương Khê thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng
EmailPrintAa
13:50 23/01/2019

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018

Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp.

Từ năm 2015 - 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra đối với 50 lượt tổ chức cơ sở Đảng, giám sát 28 lượt tổ chức Đảng; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn…., sau kiểm tra, giám sát có thông báo, kết luận cụ thể.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các ban Đảng tiến hành kiểm tra các lĩnh vực: Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết...

Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; đấu tranh, giáo dục, răn đe với các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và các tiêu cực khác, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng ở từng địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Hương Khê vẫn còn một số hạn chế, như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát; chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp còn hạn chế, chưa tập trung kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm; tổ chức thực hiện và xử lý sau kết luận sau thanh tra, kiểm tra ở một số cơ sở còn lúng túng, kém hiệu quả…

Thời gian tới, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp huyện Hương Khê tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; phân loại và giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo, hạn chế đơn, thư vượt cấp… Chú trọng giám sát người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; giám sát việc thực hiện các thông báo, kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các ban xây dựng Đảng, các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ủy ban kiểm tra hai cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy tại cơ sở.

Phạm Thị Sâm - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê


    Ý kiến bạn đọc