Đảng bộ huyện Kỳ Anh với công tác tuyên giáo - dân vận
EmailPrintAa
14:52 21/02/2019

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, công tác tuyên giáo và dân vận ở huyện Kỳ Anh gặp không ít khó khăn nhất là sau sự cố môi trường biển, tình hình an ninh trật tự, vướng mắc ở cơ sở diễn biến phức tạp... Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng và dân vận, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông tại xã Kỳ Lâm

Về công tác chính trị, tư tưởng, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và cấp ủy huyện, nhất là việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị; kịp thời định hướng thông tin về sự cố môi trường biển, về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc vân Phong, Phú Quốc, việc thông qua Luật An ninh mạng, về hoạt động trái phép của tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời”... Định kỳ tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp ủy huyện để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên. Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được tăng cường, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Huyện ủy đã phối hợp với các ban xây dựng Đảng tổ chức tuyên truyền và giáo dục nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận; sửa đổi lề lối làm việc, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đến nay, toàn huyện có 303 mô hình trên các lĩnh vực. Ban Dân vận Huyên ủy phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng Kỳ Khang xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở các địa phương, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là vào các dịp lễ, Tết... Tổ chức tập huấn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, ra mắt mô hình “Thôn, xóm bình yên, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” ở thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang và thôn Châu Long, xã Kỳ Châu.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và căn cứ vào tình hình thực tiễn, ngày 04/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 811-QĐ/TU về hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Huyện ủy, nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kỳ Anh. Đây là một mô hình mới được thí điểm tại Huyện ủy Kỳ Anh. Sau khi hợp nhất, Ban Thường vụ Huyện ủy đã sắp xếp, bổ nhiệm lại đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo - Dân vận, đồng thời chỉ đạo triển khai xây dựng hoàn thiện quy chế hoạt động, tổ chức thực hiên các nhiệm vụ trọng tâm:

Tham mưu cho cấp ủy tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới”. Chỉ đạo, đôn đốc sưu tầm, biên soạn, hoàn thành xuất bản Lịch sử Đảng bộ địa phương.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở; nắm dư luận xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù định, phản động trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là đào tạo quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và “Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị”, thực hiện tốt công tác đối thoại theo Quyết định số 657-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các hoạt động “Năm dân vận chính quyền 2019”. Tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó chú trọng việc vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua lao động, sản xuất gắn với mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp với lực lượng vũ trang, chú trọng công tác dự báo, nắm tình hình, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời, có hiệu quả những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Làm tốt công tác chính sách tôn giáo, nhất là chế độ đối với cán bộ cốt cán vùng giáo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con vùng đồng bào có đạo phát huy đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu Nước.

Xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò, tính năng động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng từ huyện đến cơ sở góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trần Mạnh Hải - Ban Tuyên giáo - Dân vận, Huyện ủy Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc