Đảng bộ huyện Lộc Hà chú trọng công tác tuyên giáo
EmailPrintAa
15:26 12/01/2018

Năm 2017, công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Lộc Hà có nhiều đổi mới, đạt được kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Hội Nông dân huyện phổ biến, quán triệt các nghị quyết (Ảnh: Lê Đình Sương)

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, các nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Toàn huyện tổ chức mở 78 hội nghị quán triệt với tổng số 17.700 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham dự.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, kiểm tra các đảng bộ, chi bộ chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước; tổ chức 11 hội nghị Báo cáo viên, chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; thông tin kịp thời về tình hình thời sự, kết quả phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh và huyện, nhất là tuyên truyền về các công trình, dự án trọng điểm của huyện.

Toàn huyện đã lắp đặt 1.105m 2 pano, 335 áp phích, 1.998 khẩu hiệu; cấp phát 65 đĩa CD tuyên truyền để phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở; in gần 1.000 tờ rơi gửi đến tận chi bộ và các tổ chức đoàn thể thôn xóm. Trong tháng 4/2017, đã tổ chức 21 hội nghị để cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên tại các đảng bộ cơ sở và các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền về nguyên nhân, giải pháp khắc phục sự cố môi trường biển; việc một số phần tử xấu xuyên tạc, kích động bà con giáo dân ở xã Thạch Kim, Thạch Bằng gây rối trật tự công cộng, chống phá Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy vậy, công tác tuyên giáo vẫn có một số hạn chế: Việc triển khai học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở một số đảng bộ cơ sở chưa sát với tình hình thực tiễn. Công tác tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận có nơi, có lúc không kịp thời. Trên địa bàn vẫn còn phát sinh đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

Năm 2018, ngành Tuyên giáo của huyện cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống gắn với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của huyện. Tuyên truyền các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Thứ hai, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thứ ba, nắm chắc tình hình và dư luận xã hội; kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, tránh phát sinh phức tạp.

Thứ tư, tổ chức khảo sát, hướng dẫn, theo dõi công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ, đồng thời tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Thứ năm, tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các lĩnh vực của công tác khoa giáo; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành trong khối khoa giáo. Thường xuyên làm tốt công tác chỉ đạo, theo dõi kiểm tra, giám sát, tham mưu cho cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo.

Phạm Công Hà - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà


    Ý kiến bạn đọc