Đảng bộ thị trấn Nghèn tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
EmailPrintAa
09:16 20/02/2017

Sáng ngày 17/2/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Nghèn (Can Lộc) tổ chức Hội nghị Tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên được Huyện ủy chỉ đạo điểm tổ chức hội nghị tổng kết nội dung này.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo đánh giá, những năm qua, Đảng bộ thị trấn Nghèn tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị các cấp; đổi mới việc ban hành các chủ trương, nghị quyết bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ năm 2010 đến nay đã ban hành 41 nghị quyết, 16 kết luận, 12 chương trình hành động. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; thường xuyên chỉ đạo kiện toàn củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị. Việc đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ đảm bảo quy trình, nhiều chi ủy có cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, do đó, tỷ lệ chi bộ đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm tăng, không còn chi bộ yếu kém. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 95 đảng viên. Đảng bộ Thị trấn cũng luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, đảm bảo liên tục, kế thừa và phát triển. Tổ chức bộ máy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được bố trí, sắp xếp theo từng bộ phận, chức năng, nhiệm vụ cụ thể; đa số cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trên từng lĩnh vực.

Thời gian tới, Đảng bộ thị trấn Nghèn sẽ tiếp tục đổi mới việc ban hành nghị quyết, chỉ thị; chú trọng sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị đã ban hành để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả hơn; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ; xây dựng kế hoạch, lộ trình đào tạo bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Võ Quang Đạt - Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc