Đảng bộ thị xã Kỳ Anh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII
EmailPrintAa
09:59 09/02/2017

Xác định việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, ngay sau khi tiếp thu ở Tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã ban hành kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập nhằm đưa Nghị quyết thấm sâu vào từng cán bộ, đảng viên ở các đơn vị.
 
Hội nghị quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn Thị xã  

Từ ngày 22/12/2016 đến ngày 15/1/2017, Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã tổ chức 15 hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp (01 hội nghị cán bộ cốt cán, 02 hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang toàn thị xã, 12 hội nghị cốt cán các xã, phường); tỷ lệ tham gia học tập đạt trên 98%. Nhìn chung, các hội nghị diễn ra nghiêm túc thể hiện quyết tâm chính trị cao đưa Nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống. Nội dung các Nghị quyết số 04, 05, 06 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII được các đồng chí bí thư cấp ủy, thường trực, thường vụ các cấp ủy nghiên cứu kỹ, trực tiếp trình bày ngắn gọn, cô đọng, đủ ý, có liên hệ với thực tiễn tình hình địa phương.

Sau hội nghị quán triệt, cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc việc thảo luận, đóng góp và xây dng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Việc thảo luận, góp ý diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, trong đó ghi nhận nhiều ý kiến có chất lượng, thể hiện tâm huyết cũng như tinh thần, ý thức, trách nhiệm cao trong lĩnh hội, tiếp thu Nghị quyết của cán bộ, đảng viên. Ý kiến thảo luận phần lớn tập trung vào các nội dung như: Đánh giá công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhất là những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết; xác định những việc cần làm ngay về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở thị xã Kỳ Anh, cũng như ở từng cơ quan, đơn vị; đề xuất các giải pháp thực hiện Nghị quyết, trong đó phần lớn các ý kiến tập trung vào nhóm giải pháp về phê bình và tự phê bình, nhóm giải pháp về công tác cán bộ; đề xuất giải pháp về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thị xã... Tinh thần, ý thức học tập, tiếp thu Nghị quyết còn được thể hiện rõ thông qua chất lượng viết bài thu hoạch của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Việc chấm bài được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Tổ chấm bài đã xây dựng đáp án, biểu điểm câu hỏi, tổ chức chấm bài và tổng hợp kết quả báo cáo kịp thời. Ngay sau khi hoàn thành việc chấm bài, đã thông báo điểm cụ thể về từng cơ quan, đơn vị, biểu dương các đơn vị tham gia học tập, thảo luận, viết bài thu hoạch nghiêm túc, chất lượng; phê bình cá nhân, đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa nghiêm túc trong học tập. Với kết quả đó, thị xã Kỳ Anh là một trong những đa phương trong tỉnh sớm hoàn thành triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và các văn bản chỉ đo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh một cách nghiêm túc ở các cấp, đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng; giúp cho các cấp ủy, tổ chức đng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đn Đảng; thấy rõ ý nghĩa, sự cần thiết phải thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và nhận diện rõ hơn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn thực hiện Nghị quyết với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng Đng trên địa bàn, từng bưc nâng cao đời sống nhân dân, phát triển đô thị Kỳ Anh…

Tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, các cấp ủy đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân thị xã Kỳ Anh sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nêu trong Nghị quyết, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị - xã hội phía nam tỉnh Hà Tĩnh.

Hồ Minh Hằng


    Ý kiến bạn đọc