Đảng bộ thị xã Kỳ Anh tăng cường, đổi mới công tác dân vận
EmailPrintAa
10:40 22/08/2018

Thời gian qua, cùng với lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã tăng cường công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác dân vận nói riêng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn.

Một hội nghị về công tác dân vận của Thị ủy Kỳ Anh

Các cấp ủy Đảng chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác dân vận; kịp thời chuyển tải các nội dung công tác dân vận đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên; chỉ đạo nắm tình hình tư tưởng của cán bộ và nhân dân, cung cấp thông tin về các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, giải quyết các vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở.

Nhiều các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền các cấp được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Trong thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị nhìn chung chú trọng việc tuyên truyền, vận động quần chúng. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị về công tác dân vận được nâng lên, thể hiện ở thái độ tôn trọng, lắng nghe ý kiến, phục vụ nhân dân tốt hơn, biết dựa vào dân để xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, xây dựng lực lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Các cơ quan hành chính tiếp thu ý kiến của người dân và doanh nghiệp, tiếp tục cải cách hành chính, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Thời gian qua, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền Thị xã đã tổ chức 05 cuộc đối thoại với các hộ dân liên quan đến yêu cầu bồi thường do sự cố môi trường biển; đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên sâu sát địa bàn, vận động các hộ dân hoàn thành kiểm kê thuyền, lưới, ngư cụ, nhận tiền bồi thường do sự cố môi trường biển; vận động phối hợp kê khai đất đai, nhà cửa, nhận tiền bồi thường thuộc phạm vi dự án di dời thôn Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi...; tuyên truyền, vận động người dân khôi phục sản xuất sau sự cố môi trường biển, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an ninh trật tự.

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng với nhân dân làm đường giao thông

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa chính quyền, các ngành, các lực lượng vũ trang với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn, từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị cũng như nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận được củng cố, kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận trong thời gian qua ở thị xã Kỳ Anh vẫn còn một số hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên chưa thực sự quan tâm đến những đề xuất, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Công tác cải cách hành chính, nhất là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đạt yêu cầu, còn để tồn đọng nhiều vụ việc, kiến nghị, gây bức xúc trong nhân dân; thực hiện chính sách tôn giáo trên địa bàn vẫn còn lúng túng. Việc củng cố hệ thống chính trị, tập hợp, vận động quần chúng thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở một số địa bàn gặp khó khăn.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo Ban Dân vận và cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân, tập trung lãnh đạo giải quyết những bức xúc, kiến nghị nhân dân liên quan đến quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo môi trường; xử lý, trả lời đơn thư, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng mô hình "Dân vân khéo" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục thực hịên có hiệu quả của Ban Thường vụ Thị ủy về “Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2018 và những năm tiếp theo”; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội, đoàn thể, nhất là kỹ năng tuyên truyền, vận động và xử lý các "điểm nóng" phát sinh ở cơ sở.

Hà Thị Thùy Diễu - Văn phòng Thị ủy Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc