Đảng ủy phường Trung Lương tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
EmailPrintAa
15:19 21/02/2017

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 13/01/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh, Đảng ủy phường Trung Lương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2011 – 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng phòng Chính sách cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị xã; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, các đồng chí trong Đoàn chỉ đạo của Thị ủy tại Đảng bộ phường.
 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị  

Nhận thức sâu sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, Đảng ủy phường xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đồng thời từng bước hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy phường đã tập trung củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, chú trọng đổi mới công tác cán bộ, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy và đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và từng đảng viên. Hội đồng nhân dân đã duy trì kỳ họp đúng luật định, nội dung nghị quyết của từng kỳ họp có sự đổi mới, chất lượng các kỳ họp được nâng lên, các nghị quyết đã cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ trong các nghị quyết của các cấp ủy. Ủy ban nhân dân đã cụ thể hóa nghị quyết đại hội, nghị quyết hàng năm của cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân cùng cấp đề ra các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm của địa phương; năng lực quản lý điều hành và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực. Việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của phường dưới sự chỉ đạo của Thị ủy được triển khai đồng bộ đến các chi bộ cơ sở…Đổi mới việc lãnh đạo hoạt động của chính quyền theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, không để xảy ra tình trạng bao biện, làm thay; phong cách làm việc có chuyển biến theo hướng sát với cơ sở, giải quyết công việc ngay tại cơ sở, giảm bớt giấy tờ nên bước đầu khắc phục được tình trạng phiền hà, sách nhiễu nhân dân; mối quan hệ phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc được tăng cường, phát huy tính chủ động, sáng tạo và hiệu lực trong quản lý điều hành, nhất là khi áp dụng Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015… Công tác cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương (trình độ của cán bộ, nhất là về lý luận chính trị ngày càng được nâng lên); thực hiện có hiệu quả chủ trương về biên chế dự phòng, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ đủ năng lực và có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức đảm đương nhiệm vụ; quy hoạch nguồn nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thị ủy và Đảng ủy phường quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo yêu cầu đề ra, có chất lượng, nhất là tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm, luân chuyển đội ngũ cán bộ mặt trận và các đoàn thể...

Bên cạnh kết quả đạt được, thì việc đổi mới phương thức thức lãnh đạo ở Phường vẫn còn hạn chế, dẫn đến hoạt động chưa hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị như: việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng còn chậm, chưa gắn kết cụ thể với nhiệm vụ của địa phương, phân công nhiệm vụ còn chung chung, chưa rõ trách nhiệm giữa các bộ phận. Trong một số trường hợp chưa phân định rõ quyền lãnh đạo của cấp ủy đảng với quyền quản lý, điều hành của chính quyền hoặc ngành liên quan, dẫn đến chồng chéo nhiệm vụ. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân chưa thật sự hiệu quả, chưa đi vào trọng tâm, còn lúng túng, chưa đồng bộ với hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các ngành mặc dù hoạt động này đã được luật hóa (Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015). Phương thức tổ chức, phong cách hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vẫn chưa khắc phục triệt để được tình trạng hành chính hóa; một số mô hình, phong trào trong dân hiệu quả chưa cao, chậm được sơ kết, tổng kết.Chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống dẫn đến có những biểu hiện gây phiền hà, chưa thật sự quan tâm đến đời sống người dân,...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã đánh giá cao vai trò của Đảng ủy phường trong thực hiện việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; đặc biệt là Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng Chương trình hành động về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức của cấp ủy, đề cao trách nhiệm của Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ Thôn, tổ dân phố.

Lê Hồng Hạnh


    Ý kiến bạn đọc