Đổi mới công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ - Kinh nghiệm của Đảng bộ huyện Hương Sơn
EmailPrintAa
17:01 27/10/2020

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và công tác cán bộ là “then chốt của nhiệm vụ then chốt”, những năm qua, Đảng bộ huyện Hương Sơn đã đổi mới công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở đảm bảo chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Huyện ủy Hương Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội khóa XII

Bám sát chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện công tác tổ chức, cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; kịp thời ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ; chỉ đạo xây dựng hồ sơ, dữ liệu cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ luân chuyển, biệt phái...

Nhìn chung, các cấp ủy đã thực hiện đồng bộ, thống nhất các khâu của công tác cán bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cả về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Các khâu trong công tác cán bộ, từ quy hoạch đến đào tạo, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, sắp xếp, luân chuyển cán bộ có nhiều đổi mới, thực hiện đúng quy trình, quy định, phát huy dân chủ, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hiện cấp ủy cơ sở có 446 đồng chí, trong đó trình độ chuyên môn: Trung cấp 46 đồng chí (10,3%), cao đẳng, đại học: 354 đồng chí (79,5%), thạc sỹ: 33 đồng chí (10,1%); trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp: 78 đồng chí (17,3%), trung cấp: 320 đông chí (72%), cao cấp, cử nhân: 48 đồng chí (10,7%).

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, để góp phần đào tạo đỗi ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo kế cận và lâu dài, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định điều động, luân chuyển 43 lượt cán bộ. Bên cạnh đó, việc quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đã kịp thời xử lý, thay thế cán bộ vi phạm kỷ luật, cán bộ có biểu hiệu thiếu tinh thần trách nhiệm, hạn chế về năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, không chờ đến hết nhiệm kỳ.

Nhờ làm tốt công tác cán bộ, huyện Hương Sơn từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ cơ bản chuẩn hóa về chuyên môn, đào tạo, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng động và sáng tạo trong hoạt động thực tiễn; tạo nguồn cán bộ để sắp xếp giảm 07 đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; là cơ sở để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hương Sơn xác định một trong ba mũi đột phá là chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy vậy, ở một số đơn vị, chất lượng nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch chưa cao, chưa phát hiện nhân tố mới; việc đánh giá cán bộ có nơi thiên về bằng cấp, chưa chú trọng tư duy, năng lực thực tiễn; vẫn còn tình trạng hụt hẫng cán bộ ở một số địa phương, đơn vị... Vẫn còn một số cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện thờ ơ, vô cảm trước những kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân; thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ. Thậm chí có cán bộ vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật. Những hạn chế này nếu chậm khắc phục sẽ trở thành lực cản, kìm hãm sự phát triển của các địa phương, đơn vị, ảnh hưởng đến uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ huyện.

Từ thực tiễn huyện Hương Sơn, xin đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ. Cấp ủy các cấp cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới”, gắn với Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Mọi vấn đề về chủ trương, chính sách, đánh giá, sử dụng cán bộ nhất thiết phải do tập thể có thẩm quyền quyết định trên cơ sở kết quả đánh giá, nhận xét từ các kênh thông tin. Phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Thứ hai, cấp ủy các cấp tập trung xây dựng quy chế hoạt động của cấp ủy, trong đó phân cấp, phân quyền, quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể ban chấp hành, ban thường vụ và các cá nhân liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là về công tác cán bộ. Thực hiện mạnh mẽ chủ trương phân cấp quản lý cán bộ đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ và việc thực hiện công tác cán bộ theo phân cấp.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Quan tâm chất lượng nguồn đưa vào quy hoạch, phát hiện nhân tố mới, đảm bảo liên thông giữa các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ theo quy định; rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm; đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch các chức danh và theo vị trí việc làm. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Người đứng đầu có trách nhiệm cùng với tập thể lãnh đạo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo nguồn kế nhiệm với phương châm “tìm người”, “cầu người”, “rèn người”, “huấn luyện người” để phụng sự tổ chức, Nhân dân.

Thứ tư, chú trọng công tác đánh giá cán bộ. Đây là khâu trọng yếu của công tác cán bộ, có ý nghĩa quyết định, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, là cơ sở để thực hiện tốt các khâu còn lại. Các cấp, các ngành cần sớm xây dựng và thực hiện bộ tiêu chí về đánh giá cán bộ xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể lượng hóa được; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị làm thước đo phẩm chất và năng lực; bảo đảm tính tập thể, dân chủ, khách quan, triệt tiêu “cá nhân chủ nghĩa, cục bộ, khép kín”. Nghiên cứu bổ sung vào tiêu chí đánh giá, xếp loại về: Tinh thần đổi mới sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, trách nhiệm nêu gương, thái độ chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Thứ năm, việc tuyển dụng cán bộ phải đảm bảo đúng quy trình, quy định và công khai hóa về nhu cầu, đối tượng, tiêu chuẩn cán bộ cần tuyển… Có chính sách thu hút nhân tài, để đào tạo nguồn cán bộ, dần khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ ở một số địa phương.

Thứ sáu, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, đối với đảng viên. Kiểm tra, kết luận rõ, xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân thông qua đối thoại hai cấp, từ đó phát hiện những sai phạm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ để có các giải pháp phù hợp. Thực hiện nghiêm túc chủ trương sàng lọc, thay thế kịp thời những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp.

Thứ bảy, dân chủ hoá, công khai hoá trong công tác cán bộ, thể hiện ở tất cả các khâu từ tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ đến giám sát cán bộ sau bầu cử, bổ nhiệm.

Lê Nhật Lệ (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hương Sơn)


    Ý kiến bạn đọc