Hương Khê khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2016
EmailPrintAa
16:08 16/09/2016

Sáng ngày 16/9/2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hương Khê phối hợp các ban xây dựng Đảng huyện tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2016.
 
Đồng chí Hà Tiến Lam - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ khai giảng lớp học  

Lớp học gồm trên 90 học viên là cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy tham gia lớp học. Theo kế hoạch, khóa học diễn ra trong 30 ngày, học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Kinh tế hàng hóa; Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Công nghiệp hóa - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ… Ngoài việc tiếp thu các chuyên đề, các học viên được đi tham quan thực tế một số mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng Đảng của một số địa phương trong và ngoài huyện.

Chương trình học tập nhằm góp phần nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, trang bị cho người học thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, từ đó, củng cố niềm tin vững chắc vào Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định với mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; vận dụng kiến thức vào thực tế công tác và cuộc sống; chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước.

Trần Quốc Bảo - Huyện ủy Hương Khê


    Ý kiến bạn đọc