Hương Khê tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của cấp trên
EmailPrintAa
20:51 24/01/2024

Sáng ngày 23/01/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh bằng hình trực tiếp và trực tuyến tới các xã, thị trấn trong toàn huyện với hơn 4.300 đại biểu tham gia.

Các đại biểu tại điểm cầu huyện

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của huyện trực tiếp quán triệt nội dung chính của 14 văn bản của Trung ương, của tỉnh, gồm 02 nghị quyết, 06 chỉ thị, 02 quy định, 03 kết luận và 01 hướng dẫn.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt: Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 29/8/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở vùng đặc thù của Lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 05/1/2024 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024 và Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 05/1/2024 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt: Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định số 138-QĐ/TW, ngày 1/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 30/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Kết luận số 114-KL/TU, ngày 6/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ và chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật và Kết luận số 120-KL/TU, ngày 27/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Đồng chí Trần Quốc Bảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/1/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thanh Điện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Điện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy giao các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị sát hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Về một số nhiệm vụ cần tập trung trước mắt, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở chỉ đạo phát động phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân, tạo khí thế thi đua sôi nổi; tập trung sản xuất, chăm sóc cây trồng vụ Xuân 2024; tăng cường công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân; quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công; quan tâm các hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đối tượng yếu thế, đảm bảo mọi người, mọi nhà vui Tết, đón Xuân yên vui, an toàn; rà soát các điều kiện chuẩn bị công tác giao quân năm 2024; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Trần Thị Thúy Hằng (Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hương Khê)


    Ý kiến bạn đọc