Huyện Can Lộc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
EmailPrintAa
08:57 04/08/2022

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, tính đến tháng 6/2022, đội ngũ trí thức toàn huyện Can Lộc có 2.645 người (khối Đảng, đoàn thể 56 người; khối cơ quan hành chính nhà nước 79 người; khối các đơn vị sự nghiệp 2.075 người; khối lực lượng vũ trang 97 người; khối xã, thị trấn 337 người). Toàn huyện đã cử trên 2.000 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; 1.992 cán bộ, công chức được đào tạo đại học; 52 cán bộ, công chức được đào tạo sau đại học. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức từ sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc, huyện Can Lộc đã tuyển dụng 07 sinh viên bố trí làm việc ở các cơ quan hành chính; 01 sinh viên bố trí làm việc tại đơn vị sự nghiệp, 09 sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc tăng cường cho ngành Giáo dục. Đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục tính đến năm 2021 có 1.904 người, trong đó bậc Mầm non 585 người, bậc Tiểu học 683 người, bậc Trung học cơ sở 636 người.

Theo đánh giá, phần lớn đội ngũ trí thức trên địa bàn đã phát huy được tính chủ động sáng tạo, tâm huyết trong nghiên cứu, trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài; tạo ra một số sản phẩm chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, đội ngũ trí thức cũng đã đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của huyện, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của các cấp; phát huy tốt vai trò và khả năng trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, huyện Can Lộc đã chủ động xây dựng kế hoạch, quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Huyện đã thực hiện sáp nhập từ 23 xã, thị trấn xuống còn 18 xã, thị trấn; sáp nhập 212 thôn xóm, tổ dân phố xuống còn 187 thôn xóm, tổ dân phố; sáp nhập 23 trạm y tế các xã, thị trấn xuống còn 18 trạm y tế; sáp nhập 16 trường tiểu học, mầm non xuống còn 06 trường học; sáp nhập 06 tổ chức hội thành 03 tổ chức hội. Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện thời điểm 30/6/2017 có 71 đơn vị, đến nay còn 58 đơn vị (giảm 13 đơn vị); cán bộ cấp trưởng từ 71 người giảm còn 58 người, cấp phó từ 111 giảm còn 94 người. Toàn huyện đã giải quyết tinh giản biên chế theo các hình thức nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay đối với 322 người (gồm 93 cán bộ, công chức cấp xã; 156 cán bộ không chuyên trách cấp xã; 02 viên chức y tế; 05 công chức cấp huyện; 63 viên chức giáo dục; 03 viên chức đơn vị sự nghiệp khác).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, thẳng thắn nêu hạn chế, tồn tại, như: Một số cấp ủy, chính quyền chưa phát huy tốt vai trò đội ngũ trí thức trên địa bàn; việc thu hút trí thức có trình độ cao về công tác tại huyện còn gặp nhiều khó khăn; việc ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đời sống còn hạn chế. Thực hiện tinh giản biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo còn bất cập; còn nhiều thôn trưởng không là đảng viên...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Xuân Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết. Đối với Nghị quyết số 27-NQ/TW, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương, tạo động lực để đội ngũ trí thức góp sức cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và sử dụng đội ngũ trí thức; đổi mới công tác đánh giá, sử dụng cán bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn, phẩm chất đạo đức của đội ngũ trí thức; tạo môi trường làm việc thuận lợi cho lực lượng này.

Đối với Nghị quyết số 18-NQ/TW, tiếp tục nghiên cứu, hợp nhất, chuyển giao chức năng các tổ chức hội có tính chất tương đồng gắn với cơ chế tự chủ về tài chính theo pháp luật; thực hiện lộ trình tự chủ một phần kinh phí ở một số trường học có điều kiện; sắp xếp mô hình liên trường học trong các bậc học. Tiếp tục thực hiện phân công kiêm nhiệm giữa cán bộ xã, công chức xã, hoàn thành chỉ tiêu giảm biên chế cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách. Tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đủ điều kiện; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố theo lộ trình; tập trung bồi dưỡng để giảm mạnh số lượng thôn trưởng không là đảng viên.

Võ Quang Đạt (Văn phòng Huyện ủy Can Lộc)


    Ý kiến bạn đọc