Huyện Đức Thọ ban hành các nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
EmailPrintAa
17:05 14/12/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thị trấn Đức Thọ hôm nay

Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bàn thảo kỹ lưỡng, ban hành 04 nghị quyết: Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 28/9/2021 về tập  trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 28/9/2021 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 19/11/2021 về tập trung lãnh đao, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Đức Thọ đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 25/11/2021 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các nghị quyết xác định mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025 có 9/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 142/142 khu dân cư đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thị trấn Đức Thọ đạt chuẩn Văn minh đô thị; huyện Đức Thọ được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu tăng thu nhập lao động nông nghiệp đạt 66,7 triệu đồng/người/năm (năm 2025), 80 triệu đồng/người/năm (năm 2030); phát triển các mô hình sản xuất sản phẩm chủ lực về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có nguồn gốc... đạt tỷ lệ trên 50% diện tích, sản lượng trên địa bàn huyện; xây dựng các mô hình sản xuất theo quy trình VietGAP, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao vào  sản xuất của các sản phẩm chủ lực về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Phấn đấu xây dựng mỗi xã xây dựng ít nhất 04 mô hình kinh tế nông nghiệp; xây dựng số khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn 100%. Nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học, tăng tỷ lệ học sinh dự thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng; khắc phục cơ bản tình trạng thiếu giáo viên và đảm bảo về cơ cấu; đến năm 2025 có 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, 80% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và 01 Trung tâm nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phấn đấu phát triển thêm các trường trọng điểm tại các cụm trong huyện; 100% lớp học đều có trang thiết bị hiện đại được kết nối Internet, kết nối số; hình thành các mô hình giáo dục thông minh tại các trường trọng điểm. Hoàn thiện các chuẩn mực, khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên 80%, tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt trên 90%; tập trung xây dựng văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phấn đấu xây dựng thị trấn Đức Thọ đạt chuẩn đô thị văn minh và trên 70% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới trước năm 2025...

Việc ban hành các nghị quyết thể hiện quyết tâm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ trong việc tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đức Thọ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung nghị quyết, tổ chức các lớp học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; phát động các phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu của nghị quyết... Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm. Tin rằng, với nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ sẽ từng bước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đã đề ra.

Phan Thị Thanh Tâm (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ)


    Ý kiến bạn đọc