Huyện Đức Thọ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước
EmailPrintAa
14:55 29/06/2021

Xác định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác.

Trung tâm Hành chính công huyện Đức Thọ ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng được quan tâm chỉ đạo sát sao. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch triển khai tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng; chỉ đạo sử dụng phần mềm để gửi, nhận, xử lý văn bản; quy định một số loại văn bản gửi qua hệ thống thư điện tử, phần mềm dùng chung của các cơ quan Đảng. Hiện nay, các Cơ quan, ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và 35 tổ chức cơ sở Đảng được cài đặt, sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin tích hợp điều hành của Đảng bộ tỉnh trên Internet và Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của các cơ quan Đảng trên mạng diện rộng của Đảng. Việc sử dụng chữ ký số, gửi nhận văn bản, điều hành công việc trên môi trường mạng đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn thông tin. Đã cập nhật cơ sở dữ liệu gồm 8.657 hồ sơ đảng viên, 2.917 tài liệu văn kiện Đảng bộ huyện trên hệ thống điều hành của Đảng bộ tỉnh hoạt động trên Internet. Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo ứng dụng phần mềm kiểm phiếu, góp phần tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với cơ quan hành chính Nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các quy định, hướng dẫn, văn bản đôn đốc thực hiện ký số và quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử; ứng dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến và các kế hoạch về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện giai đoạn II.

Hệ thống phần mềm chỉ đạo điều hành, phần mềm hồ sơ công việc, phần mềm chuyên ngành, phần mềm dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, phần mềm truyền thanh cơ sở… đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Các văn bản được số hóa trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ văn bản không mật gửi qua mạng đạt trên 98%, tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các phòng, ban, cơ quan đạt trên 97%; cấp xã, thị trấn đạt 70%; 100% cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng tốt phần mềm và thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử công vụ. Hiện nay, huyện Đức Thọ đã cung cấp 256 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2; 120 dịch vụ công mức độ 3; 120 dịch vụ công mức độ 4. Với việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”,  “một cửa liên thông”, trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã giải quyết đúng hạn 11.367/11.677 hồ sơ, đạt 99,93% . Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được vận hành ổn định, bảo đảm điều kiện kỹ thuật cho các cuộc họp nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí. Cổng thông tin điện tử của huyện cung cấp thông tin phong phú, tích hợp các ứng dụng cổng thông tin điện tử các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tạo môi trường giao tiếp, công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp; thay đổi lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiết kiệm kinh phí, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tuy vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn một số hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin; một số cán bộ, công chức chưa chủ động khai thác và sử dụng hiệu quả các thiết bị công nghệ thông tin hiện có để nâng cao hiệu quả công việc. Việc cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính mới ban hành ở một số đơn vị còn chậm; cơ sở vật chất, thiết bị chưa đồng bộ, còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là các xã.

Thời gian tới, huyện Đức Thọ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực công tác, từng bước tiếp cận và phát triển kinh tế số. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, hình thành môi trường làm việc điện tử liên thông, rộng khắp, phát triển các cơ sở dữ liệu trọng điểm của huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp về ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như tham gia các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, góp phần cải cách hành chính.

Mai Thị Ngọc Hà (Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đức Thọ )


    Ý kiến bạn đọc