Huyện Đức Thọ làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
EmailPrintAa
14:20 10/08/2016

Tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những năm qua Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Thọ đã dành được nhiều kết quả khá trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng cao, nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn; văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế được ưu tiên đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đến nay còn 6,54%, hộ cận nghèo còn 8,06%; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm.

         

 

          Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại
buổi làm việc với huyện Đức Thọ về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

 

Hai năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Thọ tập trung tổ chức đại hội Đảng các cấp và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cùng với việc trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án có tác động lớn đến đời sống và thu nhập của người dân, như: Dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 8A, đê La Giang, đường Vượt lũ, Kênh thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, lập quy hoạch cấp đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; làm nhà ở cho người có công theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ... Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã làm nảy sinh những vấn đề có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống của một số hộ dân, chính vì vậy, trong nhân dân tình trạng đơn thư, khiếu nại, tố cáo có chiều hướng gia tăng với mục đích phản ánh về cơ chế, chính sách, công tác nhân sự tại các địa phương. Đặc biệt, một số vụ việc có sự tham gia tư vấn pháp luật của một số cá nhân, tổ chức dẫn đến một số vụ việc phức tạp tạo điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng kích động, xúi dục làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ban Thường vụ Huyện ủy xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm tạo sự ổn định đảm bảo cho việc phát triển kinh tế bền vững. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chương trình hành động 1351-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Cụ thể, trong những năm qua cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thường xuyên cử cán bộ là đảng viên ở huyện về dự sinh hoạt Đảng tại các chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố trực thuộc xã, thị trấn để nắm tình hình và tham mưu giải quyết các vụ việc từ cơ sở, đặc biệt là ở những địa phương có tình hình khiếu kiện phức tạp; phân công các đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn theo dõi chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định pháp luật ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở; kết hợp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo với việc xử lý cán bộ có sai phạm.

Uỷ ban nhân dân huyện tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các địa phương và cơ quan thực hiện đúng quy định pháp luật và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác tiếp công dân ở cấp xã, thị trấn đã được ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm thực hiện, bố trí công chức Tư pháp đảm nhận tiếp công dân thường xuyên, xây dựng nội quy tiếp công dân và công khai lịch tiếp công dân của chủ tịch xã, thị trấn theo quy định.

Trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn toàn huyện đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác tiếp công dân; xử lý đơn thư kịp thời, đúng thẩm quyền: Toàn huyện đã tiếp 164 lượt công dân; tiếp nhận 50 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh (khiếu nại 18 đơn, tố cáo 9 đơn, kiến nghị phản ánh 23 đơn), đã giải quyết được 46 đơn, còn 04 đơn vừa mới tiếp nhận đang trong thời hạn giải quyết, nội dung chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chế độ chính sách.

Việc củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm. Ngay sau khi Luật tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật tiếp công dân được ban hành, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 5002/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tiếp công dân do đồng chí Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng ban và 01 đồng chí chuyên viên chuyên trách tiếp công dân và xử lý đơn thư, được bố trí địa điểm và trang thiết bị cần thiết, đảm bảo phục vụ công tác tiếp công dân. Nhìn chung, các địa điểm tiếp công dân trên địa bàn huyện đều được đảm bảo các điều kiện cơ bản phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân; có niêm yết đầy đủ nội quy tiếp công dân, các quy định về trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định hiện hành tại nơi tiếp công dân. Các xã, thị trấn đều phân công cán bộ phụ trách bộ phận tư pháp hộ tịch, địa chính, văn phòng ủy ban nhân dân xã làm nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định. Đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ.

Theo đồng chí Võ Công Hàm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thì thời gian tới, Đức Thọ phải tập trung quyết liệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công tác cải cách hành chính, huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, văn hóa - xã hội xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020, vì vậy tình hình khiếu nại, tố cáo có thể phát sinh làm ảnh hưởng đến an ninh, chính trị trên địa bàn. Để ổn định tình hình, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chương trình hành động số 1351-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Thứ hai, Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng và phát sinh khiếu kiện đông người. Đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cấp, các ngành trong thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng. Củng cố, tăng cường hoạt động hòa giải cơ sở, tập trung giải quyết các mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.

Thứ ba, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở cơ sở để nâng cao hiểu biết về pháp luật đối với nhân dân. Duy trì tốt nền nếp công tác tiếp dân ở các cơ quan, đơn vị thuộc huyện quản lý. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự giám sát của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trên các lĩnh vực quản lý và trong thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo sự đồng thuận trong xử lý, giải quyết vụ việc, đảm bảo sự ổn định trên địa bàn.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch, mua sắm tài sản công; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cấp các ngành.

                                           Trần Đình Trọng (Ban Nội chính Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc