Huyện Đức Thọ tăng cường công tác dân vận
EmailPrintAa
15:54 02/01/2019

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ chỉ đạo tăng cường công tác dân vận, tập trung thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” và đã đạt được một số kết quả tích cực.

Hội nghị đối thoại với nhân dân ở xã Đức An

Năm 2018 là “Năm Dân vận chính quyền”, huyện Đức Thọ xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tăng cường ý thức trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo tinh thần phục vụ nhân dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Từ huyện đến các xã, thị trấn đều phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận chính quyền; thành lập và triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở huyện và 28/28 xã, thị trấn, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân trong việc giải quyết hồ sơ. Đến nay, có 373 thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm hành chính công huyện; năm 2018 giải quyết 28.477 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 98,8%.

Thực hiện quy chế đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, năm 2018 đã tổ chức đối thoại tại 18/28 xã, thị trấn; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri được thực hiện theo quy định, trong năm đã tiếp 71 phiên với 420 lượt người.

Chính quyền các cấp chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là thực hiện việc công khai, minh bạch đầy đủ các nội dung theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Quốc hội khóa XI, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tập trung giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hội đồng nhân dân nâng cao chất lượng các kỳ họp, đổi mới các hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri. Công tác dân vận trong lực lượng vũ trang tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Công tác dân vận góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Năm 2018, huyện có 17/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách đạt 187 tỷ đồng, đạt 128,9% kế hoạch tỉnh giao, tăng 13,3% so với năm 2017; thu nhập bình quân đầu người 39,2 triệu đồng. Về xây dựng nông thôn mới có thêm 05 xã đạt chuẩn, có 55 thôn cơ bản đạt 10 tiêu chí khu dân cư mẫu, 495 vườn mẫu được xây dựng, trong đó 216 vườn đã đạt chuẩn; có 693 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được đăng ký và triển khai xây dựng.

Đoàn kiểm tra xây dựng nông thôn mới của tỉnh chụp ảnh lưu niệm với nhân dân thôn Tân Tiến, xã Đức Lập

Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền các cấp huyện Đức Thọ đề ra các giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW,  Chỉ thị số 16/CT-TTg và các nghị quyết của tỉnh, của huyện về công tác dân vận. Tiếp tục đẩy mạnh c ông tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm, tận tuỵ với công việc, với nhân dân; nâng cao hiệu quả  hoạt động của Trung tâm hành chính công. Đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp hội đồng nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận chính quyền, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Trần Quốc Dũng - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc