Huyện Hương Khê nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng
EmailPrintAa
20:33 02/08/2022

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê đã chỉ đạo nâng cao hiệu quả của việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện (tháng 6/2022)

Sáu tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 05 kế hoạch để triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; tổ chức 04 hội nghị trực tuyến với 150 lượt điểm cầu từ huyện đến cơ sở, với hơn 6.950 lượt người tham gia; tổ chức 01 hội nghị trực tiếp với hơn 200 cán bộ cốt cán toàn huyện tham gia; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cấp phát đầy đủ các loại tài liệu phục vụ các hội nghị học tập nghị quyết của Đảng, đã cấp phát 03 đợt với trên 2.000 văn kiện, tài liệu . Sau học tập, quán triệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các ban, phòng, ngành liên quan tham mưu xây dựng 04 chương trình hành động, 17 kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy Đảng; đồng thời chỉ đạo sơ, tổng kết 09 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, báo cáo viên cấp huyện trực tiếp quán triệt các nội dung nghị quyết tại các hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện và tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng tại 03 đảng bộ xã Hương Trà, Hòa Hải, Thị trấn Hương Khê. Sau kiểm tra đã kịp thời chấn chính những tồn tại, hạn chế tại các địa phương, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hương Khê phát biểu kết luận Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện (tháng 6/2022)

Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết còn chậm, hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết tại một số địa phương, đơn vị chưa sát với tình hình thực tiễn.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Sau quán triệt, học tập, cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện; chương trình, kế hoạch thực hiện phải có trong tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, nhất là cấp cơ sở trong quán triệt các nghị quyết của Đảng; bố trí các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, báo cáo viên cấp huyện trực tiếp truyền đạt các nghị quyết quan trọng tại các đảng bộ, chi bộ để nâng cao chất lượng học tập nghị quyết.

Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Đảng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh, các cổng/trang thông tin điện tử và các hội nghị, sinh hoạt chi hội, chi đoàn của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền nghị quyết.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để bổ cứu khắc phục; kịp thời biểu dương những đơn vị thực hiện tốt, phê bình, xử lý tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên vi phạm trong việc quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Lấy kết quả thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết làm một trong các tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị hằng năm và trong cả nhiệm kỳ.

Lê Trọng Dũng (Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê)


    Ý kiến bạn đọc