Huyện Hương Sơn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng
EmailPrintAa
14:33 09/02/2018

Năm 2017, Đảng bộ và Nhân dân huyện Hương Sơn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là giá nhiều sản phẩm nông nghiệp giảm sâu, thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường, ảnh hưởng tới đầu tư phát triển sản xuất, năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi. Nhưng với tinh thần quyết tâm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, huyện nhà đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy điều hành Hội nghị tổng kết thực hiện nghiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

Tổng giá trị sản xuất đạt 5.715 tỷ đồng, tăng 10,59% so với năm 2016; các sản phẩm chủ lực như: cam, nhung hươu, bò, chè… đều tăng. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 42,38 triệu đồng/năm. Thu ngân sách đạt 91,5 tỷ đồng, bằng 109,72% kế hoạch tỉnh giao.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đạt 338 tỷ đồng. Nhờ vậy, năm 2017, toàn huyện hoàn thành thêm 230 lượt tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 14,97 tiêu chí, có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 11 xã, không còn xã dưới 11 tiêu chí. Huyện đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất. Là năm có nhiều khó khăn cho đầu ra của các sản phẩm nông nghiệp nhưng toàn huyện đã thành lập mới mới 209 mô hình, là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh. Phong trào cải tạo vườn được Nhân dân hưởng ứng tích cực, có hơn 10 nghìn hộ phá bỏ vườn tạp để trồng cây ăn quả, trồng rau.

Song song với phát triển sản xuất, huyện tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn đạt 1.259 tỷ đồng. Một số công trình trọng điểm như: Cầu Trung Lưu, cầu Hải Thượng thi công đúng tiến độ; khởi công xây dựng đường biên giới Tây - Lĩnh - Hồng, đường Trần Kim Xuyến tại thị trấn Phố Châu... Việc chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh bước đầu thu được kết quả tích cực.

Kinh tế tăng trưởng ổn định, tạo điều kiện đầu tư phát triển văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, các thiết chế văn hóa ở cơ sở phát huy hiệu quả, góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. Cơ sở vật chất, trang thiết y tế được tăng cường, triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình tiếp tục nằm trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh. Đội ngũ học sinh giỏi tăng cả về số lượng và chất lượng. An ninh - quốc phòng được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cải cách hành chính được đẩy mạnh. Các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, nhiều vấn đề bức xúc, tồn đọng được giải quyết, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của các tầng lớp Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo một cách đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt. Công tác chính trị tư tưởng được đổi mới về cả nội dung và hình thức, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong Đảng bộ và Nhân dân. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần tăng cường sức mạnh cho cả hệ thống chính trị. Việc khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sau kiểm điểm, tự nhận diện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cùng với thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đã làm thay đổi tác phong của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đảng. Cử 230 cán bộ, công chức cấp huyện, xã về dự sinh hoạt định kỳ tại 272 chi bộ, góp phần chấn chỉnh nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kết nạp 279 đảng viên mới, trao tặng 1.619 huy hiệu Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh, xử lý tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Công tác dân vận, hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội được đẩy mạnh, ngày càng rõ người, rõ việc, rõ kết quả, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Huyện và các địa phương.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết thực hiện nghiệm vụ chính trị,

công tác xây dựng Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017, Đảng bộ huyện Hương Sơn tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đây là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện tiếp tục nỗ lực bứt phá, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong năm 2018.

Năm 2018, Đảng bộ huyện đặt mục tiêu đưa tổng giá trị sản xuất tăng 12,44%, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 45,65 triệu đồng; có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 12 tiêu chí; 100% địa phương đảm bảo an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu; kết nạp 300 đảng viên mới trở lên; 65 - 70% trở lên tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh…

Để đạt và vượt các mục tiêu đề ra, huyện Hương Sơn sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực của huyện theo hướng sản xuất hàng hóa. Quan tâm thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh các dự án, công trình trọng điểm; thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thứ hai, kiên trì, quyết liệt trong chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Xác định cải tạo vườn, chỉnh trang khu dân cư, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn, cần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Các xã còn lại soát xét cân đối nguồn lực, lộ trình để hoàn thành các tiêu chí.

Thứ 3, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và Nhân dân. Chỉ đạo tiếp tục khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được chỉ ra sau kiểm điểm, nhận diện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, công tác vận động quần chúng, tăng cường xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

Thứ tư, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy trí tuệ và sức mạnh khối đoàn kết toàn dân cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thứ năm, tiếp tục rà soát, nắm chắc tình tình cơ sở. Trên cơ sở đã phân công và chức năng, nhiệm vụ, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể vừa tập trung chỉ đạo quyết liệt, vừa hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nguyễn Quốc Lập, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn


    Ý kiến bạn đọc