Huyện Hương Sơn tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
EmailPrintAa
20:05 22/06/2022

Thời gian qua, Huyện ủy Hương Sơn thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

Đồng chí Lê Nhật Lệ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu tại Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 22/11/2021 về xây dựng đội ngũ cán bộ. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời ban hành kế hoạch, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung công tác cán bộ nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thiết thực, cụ thể, hiệu quả, nhất là quan tâm, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng Huyện đã mở 04 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 245 quần chúng ưu tú; 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 65 học viên mới; 01 lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho 105 học viên; 06 lớp bồi dưỡng chuyên đề chủ nghĩa yêu nước, lịch sử Đảng bộ huyện Hương Sơn, kiến thức hội nhập quốc tế cho hơn 350 lượt học viên; chiêu sinh 01 lớp sơ cấp lý luận chính trị 80 học viên; 06 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận và đoàn thể cho 458 cán bộ, hội viên các xã, thị trấn.

Cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từng bước được tăng cường;

đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng Trung tâm Chính trị huyện khang trang, hiện đại, đang được gấp rút hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng...

Đến nay, Hương Sơn có 98,8% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trong đó trên đại học chiếm 23,2%; 99,7% cán bộ chuyên trách cấp xã có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên; 100% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên, trong đó 73,1% đại học. Cơ cấu ngành nghề, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ ngày càng hợp lý hơn; bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, nội dung bồi dưỡng, tập huấn còn nặng lý thuyết, chưa sát yêu cầu; chế độ, chính sách hỗ trợ chưa được quan tâm đúng mức. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ của huyện để chuẩn hóa về tiêu chuẩn chức danh theo quy định mới ban hành còn khá lớn, trong điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng; chưa xây dựng được kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng hằng năm; thực hiện chưa tốt các khâu từ khảo sát nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch, cử đi học và quản lý nền nếp, chất lượng đào tạo. Một số cán bộ, công chức coi trọng vốn kiến thức, kỹ năng thu nhận được, sớm thỏa mãn, ý thức tự học tập, tự bồi dưỡng còn hạn chế.

Để đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đi vào nền nếp, hiệu quả hơn, trong thời gian tới, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị huyện Hương Sơn cần tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, văn bản lãnh đạo của các cấp, nhất là Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân người đứng đầu đối với công tác này; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ Huyện đến cơ sở; kết hợp giữa đào tạo trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng công vụ chuyên nghiệp, tính kỷ luật cao.

Hai là, rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ về chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng... để xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2022 - 2025, kế hoạch hằng năm và kế hoạch cụ thể cho từng đối tượng cán bộ để triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung đánh giá, phân tích chất lượng cán bộ một cách nghiêm túc, thực chất để có định hướng đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Đồng thời, có các biện pháp nhằm khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ có phẩm chất, năng lực và triển vọng phát triển để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp lâu dài; khắc phục hạn chế tình trạng hụt hẫng cán bộ ở một số địa phương, đơn vị.

Ba là, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn kết chặt chẽ với các khâu trong công tác cán bộ, đặc biệt là gắn với quy hoạch cán bộ và luân chuyển cán bộ. Trước mắt, trong năm 2022, trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, các địa phương, đơn vị kịp thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thực chất, hiệu quả, tránh “quy hoạch một đằng, đào tạo một nẻo”; hoặc chỉ chuẩn hóa bằng cấp mà xem nhẹ việc nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng và năng lực thực thi công vụ. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa đào tạo chuyên môn và huấn luyện cán bộ qua thực tiễn ngày càng quan trọng. Vì vậy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, mỗi cá nhân cán bộ phải chấp hành, thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về luân chuyển, điều động, chuyển đổi công tác cán bộ để cán bộ được đào tạo, rèn luyện, thử thách trong nhiều môi trường khác nhau, tạo điều kiện cho cán bộ trưởng thành, “giỏi một việc, biết nhiều việc”. Góp phần đưa công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ trở thành việc làm thường xuyên, đi vào nền nếp, hiệu quả.

Bốn là, quan tâm đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đáp ứng nhu cầu của từng loại đối tượng cán bộ mà thực tiễn công tác đòi hỏi. Tiếp tục đào tạo đại học chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu theo quy định khung tiêu chuẩn theo vị trí việc làm; đào tạo sau đại học chỉ tập trung vào những chuyên ngành mà nhu cầu hiện nay còn thiếu; quan tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. Về chính trị, tập trung đào tạo sơ cấp cho đội ngũ cán bộ, người hoạt động không chuyên trách và thực hiện các nhóm nhiệm vụ ở thôn, tổ dân phố...

Đồng thời, trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải kết hợp giữa cung cấp tri thức, chuyên môn và trang bị kỹ năng mềm, phương pháp công tác theo hướng cầm tay chỉ việc; cũng như kết hợp với rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cán bộ, nâng cao đạo đức công vụ. Thực tiễn hiện nay, một số cán bộ còn hạn chế về kỹ năng giao tiếp và khả năng xử lý những tình huống phát sinh trong công việc. Trước mắt, Ban Thường vụ Huyện ủy cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giải pháp phấn đấu đến hết năm 2022, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo quy định.

Năm là, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc thường xuyên, tự giác học tập, tự nghiên cứu; khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tự học tập, chủ động đăng ký tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch, phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh. Lấy kết quả học tập của cán bộ, công chức, viên chức làm kênh để đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

Sáu là, tăng cường quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và các nội dung Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị. Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị cử cán bộ đi học cần tạo điều kiện thuận lợi, bố trí công việc để cán bộ, công chức yên tâm tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Trung tâm Chính trị huyện và các địa phương, cơ quan, đơn vị cần phối hợp xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý lớp học, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương; quản lý chương trình, nội dung, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, bồi dưỡng, tập huấn, từng bước xây dựng Trung tâm Chính trị cấp huyện đạt chuẩn theo lộ trình của tỉnh. Thường xuyên rà soát,  xây dựng mức hỗ trợ cho cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phù hợp các quy định và ngân sách địa phương.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, vì vậy, cần xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là giải pháp quan trọng hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay. Tin tưởng, với sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy ý thức ham học của mỗi cán bộ, đảng viên, trong thời gian tới, công tác đào tạo, bồi dưỡng của huyện Hương Sơn sẽ đạt được những kết quả tốt hơn.

Lê Nhật Lệ ( Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hương Sơn)


    Ý kiến bạn đọc