Huyện Thạch Hà đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”
EmailPrintAa
22:19 23/12/2022

Năm 2022, Huyện ủy Thạch Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động quần chúng, trong đó chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”.

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy kiểm tra mô hình “Dân vận khéo” của anh Hồ Văn Hà, thôn Vĩnh Thịnh, xã Thạch Lạc

Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện đã hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương tập trung xây dựng, kiểm tra và công nhận các mô hình “Dân vận khéo”. Các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đã hướng dẫn để các mô hình tiếp cận các chính sách, nhất là các mô hình trên lĩnh vực kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 138 mô hình “Dân vận khéo”(vượt 03 mô hình so với đăng kí ban đầu), trong đó có 34 mô hình kinh tế; 28 mô hình lĩnh vực nông thôn mới, đô thị văn minh; 37 mô hình lĩnh vực văn hoá, xã hội; 20 mô hình lĩnh vực an ninh - quốc phòng; 19 mô hình lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trong đó, có các mô hình nổi bật, hiệu quả cao, như: Mô hình nhà lưới 4.200m 2 sản xuất rau củ quả của gia đình anh Hồ Văn Hà (thôn Vĩnh Thịnh, xã Thạch Lạc), mô hình trồng hoa lan trong nhà lưới của anh Phạm Văn Huy (thôn Thanh Lan, xã Thạch Khê) quy mô 2.500m 2 ; mô hình tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn của Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện. Mô hình “Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu” (thôn Nhân Hoà, xã Tân Lâm Hương), “Nhà sạch, vườn đẹp” (45 hội gia đình hội viên phụ nữ xã Thạch Đài), “Khu dân cư mẫu” (thôn Bàu Am, xã Lưu Vĩnh Sơn) đã đóng góp tích cực trong thực hiện Đề án xây dựng huyện Thạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025. Các mô hình “Xây dựng khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự” (thôn Trung Hoà, xã Tân Lâm Hương), “Hội Cựu chiến binh với an ninh tôn giáo” (Chi hội Cựu chiến binh thôn Đại Tiến, xã Thạch Trị)… đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời, tổ chức hòa giải, giải quyết các vụ việc nhằm ổn định chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Các mô hình “Xây dựng chi bộ xuất sắc” (Chi bộ thôn Hội Cát, xã Thạch Long và chi bộ thôn Đình Hàn, xã Thạch Sơn), “Nâng cao chất lượng chi bộ” (Chi bộ Tòa án, Viện kiểm sát huyện)… hoạt động hiệu quả, góp phần củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có lúc, có nơi chưa quan tâm đúng mức, chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Công tác tuyên truyền ở một số địa phương chưa có chiều sâu, chưa tạo được sức lan tỏa của mô hình.

Thời gian tới, cấp ủy các cấp huyện Thạch Hà tiếp tục quán triệt các văn bản của Trung ương của tỉnh về công tác dân vận. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình “Dân vận khéo” các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ thành lập, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn địa phương. Tổ chức giao ban các cụm, điểm, giữa Ban Chỉ đạo huyện, cơ sở; tham quan các mô hình, điển hình, cách làm hay để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Phát huy vai trò của các ban, phòng, ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc định hướng xây dựng các mô hình cũng như theo dõi, chỉ đạo giúp các mô hình đạt hiệu quả thực chất. Tăng cường sơ, tổng kết, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại các địa phương, đơn vị trong toàn huyện gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình.

Phan Thị Hương (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà)


    Ý kiến bạn đọc