Huyện ủy Can Lộc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
EmailPrintAa
16:23 13/06/2017

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc vừa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
 
Đồng chí Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị  

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm, diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 10.752 ha, bằng 98,01% kế hoạch, tiếp tục hình thành nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả. Thu ngân sách đạt 59,5 tỷ đồng, bằng 47,6% kế hoạch; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 600 tỷ đồng, cung ứng 5.500 tấn xi măng theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh. Về xây dựng nông thôn mới, đã huy động được 106,31 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách các cấp 40,26 tỷ đồng, vốn lồng ghép 57,8 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 8,25 tỷ đồng. Toàn huyện đạt thêm 25 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 11,1 tiêu chí; phát triển thêm 15 mô hình có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên. Văn hóa, giáo dục và các chính sách xã hội được quan tâm triển khai thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Các đợt sinh hoạt chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả.Triển khai thực hiện các quy định về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đã thi hành kỷ luật 20 đảng viên.

Tuy vậy, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: Diện tích lúa bị nhiễm đạo ôn cổ bông lớn, ảnh hưởng đến sản lượng. Tình hình chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu chăn nuôi chưa được xử lý dứt điểm. Các mô hình kinh tế phát triển chưa bền vững. Huy động nội lực trong nhân dân để xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Thu ngân sách ở một số địa phương chưa đạt kế hoạch.

Để hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, trong 6 tháng cuối năm, Huyện ủy Can Lộc sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp trọng tâm là tiếp tục thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp; ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trong sản xuất. Huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2017 có thêm 5 xã đạt chuẩn. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý những vi phạm về đất đai, khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường, nhất là các trang trại chăn nuôi tập trung. Tiếp tục có chính sách phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tăng cường chỉ đạo thu ngân sách đạt kế hoạch. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, tăng cường phát hiện và tổ chức kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Võ Quang Đạt - Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc