Huyện ủy Can Lộc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
EmailPrintAa
16:58 20/12/2021

Sáng ngày 17/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2021, thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã sáng tạo, linh hoạt, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đồng bộ và sự nỗ lực của toàn dân nên đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Sản xuất lúa được mùa toàn diện, là năm đạt năng suất, sản lượng cao nhất từ trước đến nay; tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 20/8/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết để nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2025. Các mô hình được phát triển theo hướng bền vững; nhiều dự án được triển khai thực hiện. Thu ngân sách ước đạt 280 tỷ đồng, đạt 188% kế hoạch tỉnh giao. Tiếp tục tập trung chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đến nay, có 15 thôn và 111 vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn; thành lập mới 22 mô hình sản xuất có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên; có thêm 03 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực; tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đảng bộ quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều việc làm thiết thực, có nhiều gương điển hình tiên tiến. Công tác tổ chức cán bộ, chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên tiếp tục được quan tâm, kết nạp 128 quần chúng ưu tú vào Đảng. Việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng thực hiện nghiêm túc, kịp thời; các tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát 381 tổ chức đảng và 179 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 54 đảng viên. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tăng cường; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Triển khai phòng, chống dịch COVID-19 có thời điểm chưa hiệu quả; phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh chưa đồng đều giữa các địa phương; ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, đặc biệt do chăn nuôi hộ gia đình ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Công tác xã hội hóa giáo dục gặp nhiều khó khăn. Năng lực, ý thức làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế; hoạt động của các loại tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác tuyên truyền có chuyển biến tích cực nhưng chưa đồng đều; phát triển đảng viên ở nhiều đơn vị vẫn còn gặp khó khăn; một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy phát biểu

Kết luận hội nghị, đồng chí Nghiêm Sỹ Đống, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp có sự thay đổi mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành. Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội. Chỉ đạo sản xuất lúa đảm bảo cả về diện tích, năng suất, sản lượng. Đẩy mạnh việc xây dựng, nâng cao chất lượng và chiều sâu các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, kinh tế vườn hộ. Ưu tiên quỹ đất hợp lý cho phát triển các loại hình thương mại dịch vụ, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào kinh doanh hoạt động thương mại, tăng thu ngân sách. Tập trung chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường. Thường xuyên chăm lo thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng và các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới việc triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Tập trung phát hiện, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới đảm bảo số lượng và chất lượng; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên.

Võ Quang Đạt (Văn phòng Huyện ủy Can Lộc)


    Ý kiến bạn đọc