Huyện ủy Can Lộc triển khai chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quán triệt kết luận, nghị quyết của Trung ương
EmailPrintAa
15:50 10/03/2017

Sáng ngày 10/3/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị cốt cán toàn huyện học tập, quán triệt Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt Kết luận số 10-KL/TW và Nghị quyết số 08-NQ/TW.
 
Các đại biểu dự Hội nghị  

Các đại biểu đã được quán triệt các nội dung của Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó nhấn mạnh nét nổi bật trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp thu các nội dung cơ bản của Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Kế hoạch số 14-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập, quán triệt các nội dung trên.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị là yêu cầu quan trọng hàng đầu, là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, để làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Yêu cầu các phòng, ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung các nghị quyết, kết luận, từ đó xây dựng chương trình hành động để từng bước đưa các chủ trương, chính sách sớm đi vào cuộc sống. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Về một số nhiệm vụ trước mắt, các địa phương cần tập trung làm tốt công tác chăm sóc lúa vụ Xuân, kiểm tra, theo dõi phát hiện kịp thời và có các biện pháp xử lý triệt để dập dịch khi có dịch bệnh xảy ra, làm tốt công tác bảo vệ cây trồng vật nuôi. Tập trung rà soát khung kế hoạch, khung nguồn lực để tập trung xây dựng nông thôn mới. Có giải pháp để thực hiện tốt chỉ tiêu thu ngân sách. tăng cường các biện pháp đảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Võ Quang Đạt - Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc