Huyện ủy Đức Thọ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
EmailPrintAa
16:47 28/12/2017

Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ tổ chức Hội nghị mở rộng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu

Theo báo cáo và các ý kiến thảo luận, năm 2017, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá thịt lợn, gia cầm giảm sâu, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nhưng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những kết quả quan trọng: Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ được duy trì, có bước phát triển. Thu ngân sách đạt 160,6 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch tỉnh giao; huy động vốn các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đạt 2.310 tỷ đồng, doanh số cho vay 1.425 tỷ đồng, tăng 2,85% so với năm 2016. Tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng mới 174 mô hình kinh tế có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm; thành lập mới 21 doanh nghiệp, 21 hợp tác xã, 35 tổ hợp tác; 86 thôn xây dựng khu dân cư mẫu; huy động nguồn lực đạt 411 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp tiền mặt, ngày công, hiến đất trị giá 54,3 tỷ đồng) kết hợp với xi măng hỗ trợ của tỉnh gần 13.000 tấn, xây dựng mới 84 km đường giao thông, 16,5 km rãnh thoát nước khu dân cư, 21 km kênh mương cứng...; có thêm 09 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Văn hóa xã hội có bước phát triển, giáo dục đạt kết quả toàn diện; quan tâm thực hiện chế độ chính sách cho người có công; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,3%; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,97%, tỷ lệ hộ cận nghèo 7,41%. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tuy vậy, một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế, tồn tại: Thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp còn chậm; hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã gặp khó khăn; chất lượng xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, một số nơi thiếu bền vững; công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.

Năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội: Huy động các nguồn lực, ưu tiên thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tạo cơ sở vững chắc để đạt mục tiêu huyện nông thôn mới trước năm 2020. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách hành chính thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp sản xuất theo mô hình tập trung, liên kết. Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; làm tốt việc bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn huyện.

Phan Tiến Đạt - Văn phòng Huyện ủy Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc