Huyện ủy Hương Khê họp về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
EmailPrintAa
20:00 12/10/2018

Ngày 11/10/2018, Ban Chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức họp, cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung đề án cấp cơ sở, cấp huyện về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đàng khóa XII. Tham dự, chỉ đạo có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Đinh Hữu Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đinh Hữu Tân phát biểu kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt Kết luận số 92-KL/TU, ngày 03/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  khóa XII; các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong đề án của huyện và các địa phương, đơn vị. Các đại biểu dự họp đã thảo luận các nội dung dự thảo đề án, nhất là về điều chỉnh, sáp nhập thôn; số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp thôn; những khó khăn khi sáp nhập văn phòng đảng ủy với văn phòng ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; đề nghị tập huấn, hướng dẫn, thực hiện chế độ, chính sách sau khi thực hiện đề án; về số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp thôn không có công an viên...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW đã quán triệt một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh: Các tổ chức, đơn vị liên quan có quyết tâm chính trị cao, chủ động, có trách nhiệm trong rà soát, hoàn chỉnh đề án, đáp ứng yêu cầu, nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của các cấp ủy, Kết luận số 92-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Quá trình điều chỉnh, bổ sung đề án phải bàn bạc dân chủ, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong khi chờ phê duyệt đề án, những việc đã rõ, thống nhất cao, có đủ điều kiện thì tổ chức thực hiện ngay. Phải bám sát và tranh thủ sự hướng dẫn, chỉ đạo của các sở, ban, ngành và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Thường vụ Huyện ủy quyết tâm hoàn chỉnh Đề án, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trước 15/10/2018.

Nguyễn Tuấn Anh - Văn phòng Huyện ủy Hương Khê


    Ý kiến bạn đọc