Huyện ủy Lộc Hà tổ chức học tập, quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh
EmailPrintAa
09:03 17/11/2015

Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo, an ninh, trong tình hình mới; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo; Kết luận số 28-KL/TU, ngày 24/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Các đại biểu là cán bộ chủ chốt của các ban, phòng, ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện và Đảng ủy, chính quyền 13 xã trên địa bàn huyện Lộc Hà đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 46-CT/TW, Nghị quyết số 10-NQ/TU, Kết luận số 28-KL/TW và các nội dung quan trọng về kết quả Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVIII.

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thanh Huyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp; tình hình kinh tế - xã hội trong nước nói chung và công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội nói riêng bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn có những khó khăn, thách thức. Các cấp, các ngành trong toàn huyện cần nâng cao nhận thức, tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 46-CT/TW, Nghị quyết số 10-NQ/TU và Kết luận số 28-KL/TU. Căn cứ tình hình, nhiệm vụ cụ thể, các cấp, các ngành cần xây dựng kế hoạch thực hiện bảo đảm phù hợp, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền trên các lĩnh vực công tác.

 
Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW  

 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã khen thưởng 03 tập thể, 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

Lê Thị Trâm Anh


    Ý kiến bạn đọc