Huyện ủy Lộc Hà tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW, Chỉ thị số 52-CT/TW và Kết luận 03-KL/TW
EmailPrintAa
16:28 14/07/2016

Sáng ngày 13/7/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 52-CT/TW, ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất và Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.

 

 

                                         Các đại biểu dự Hội nghị

 

Việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW, Chỉ thị số 52-CT/TW và Kết luận 03-KL/TW nhằm tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, cán bộ đảng viên và người lao động trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn; phát triển đội ngũ công nhân lao động đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở về công tác dân vận.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Lương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lộc Hà yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị 50-CT/TW, Chỉ thị 52-CT/TW và Kết luận 03-LK/TW và các kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trần Công Vượng (Huyện ủy Lộc Hà)


    Ý kiến bạn đọc