Huyện ủy Nghi Xuân giao ban công tác xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2019
EmailPrintAa
15:11 22/05/2019

Huyện ủy Nghi Xuân vừa tổ chức Hội nghị giao ban Công tác Xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

Về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và các chủ trương, kết luận của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị và phát triển đảng viên mới tiếp tục được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, tiếp tục duy trì 01 lớp trung cấp chính trị mở tại huyện gồm 71 đồng chí; mở 01 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng với 65 học viên và mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên. Toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 16 đảng viên mới, chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức cho 37 đồng chí, chuyển sinh hoạt đảng cho 114 đồng chí; hoàn chỉnh hồ sơ tặng Huy hiệu đảng đợt 03/02/2019 cho 89 đồng chí, đợt 19/5/2019 cho 126 đồng chí.

Trên lĩnh vực kinh tế, sản lượng lương thực có hạt đạt 18.601 tấn, năng suất các loại cây trồng chính đều tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách 167,23 tỷ đồng, đạt 80,4% kế hoạch Hội đồng nhân dân huyện giao, đạt 102,6% kế hoạch tỉnh giao. Các công trình, dự án quan trọng cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Từ đầu năm 2019 đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư được 12 công trình với tổng mức đầu tư 80,96 tỷ đồng, phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư chấp thuận 06 dự án đầu tư có sử dụng đất với diện tích 37,22 ha, tổng mức đầu tư 140,93 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế: Việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở một số đơn vị còn chậm. Công tác nghiên cứu, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa trở thành ý thức tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Một số đơn vị chậm xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước để tổ chức thực hiện. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả chưa cao. Sắp xếp các đơn vị hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW còn nhiều khó khăn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 05-KL/TU, Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở các tổ chức cơ sở đảng. Đẩy nhanh tiến độ biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 2000 - 2020. Tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 và đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2019. Các địa phương, đơn vị xây dựng mô hình gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang đô thị.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân


    Ý kiến bạn đọc