Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của các cấp
EmailPrintAa
21:48 05/08/2022

Chiều ngày 04/8/2022, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của huyện cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn toàn huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung Quy định số 58 QĐ/TW, ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Quy chế số 02-QC/TU, ngày 28/3/2022 của Tỉnh ủy “Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh”; Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 27/05/2022 của Huyện ủy “Về lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 27/5/2022 của Huyện ủy “Về tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh, các nghị quyết, quy chế, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp ủy đảng cần phải chỉ đạo tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn với nhiều hình thức phù hợp để thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Các cấp ủy đảng, đặc biệt là người đứng đầu cần nghiên cứu kỹ các văn bản để nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các nghị quyết, kết luận; bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị sát với thực tiễn, nhằm nhanh chóng đưa các nghị quyết, kết luận vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện đã đề ra, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới điển hình về văn hoá gắn với phát triển du lịch.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân)


    Ý kiến bạn đọc