Huyện ủy Thạch Hà tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW, Quy định số 11-QĐi/TW và Quy định số 890-QĐi/TU
EmailPrintAa
11:15 29/03/2019

Chiều ngày 27/3/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” và Quy định số 890-QĐi/TU, ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và người đứng đầu các cấp” cho trên 300 cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn và cán bộ, công chức một số cơ quan, đơn vị khối cơ quan.

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị đã nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt những nội dung cơ bản về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện các Nghị quyết số 37-NQ/TW, Quy định số 11-QĐi/TW, Quy định số 890-Qđi/TU ngày 05/3/2019.

Phần thảo luận, các đại biểu tham dự hội nghị đã phản ánh thực tiễn, trao đổi, đề xuất giải pháp thực hiện, trọng tâm là sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã phân tích một số nội dung then chốt nêu trong nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh. Thời gian tới, đề nghị các đảng bộ, chi bộ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung các nghị quyết, quy định đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện của cấp ủy theo lộ trình, yêu cầu của cấp trên.

Đối với Nghị quyết số 37-NQ/TW, cùng với việc tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, người dân nắm, các địa phương theo dự thảo đề án sáp nhập cần tiếp tục thảo luận kỹ trong Đảng bộ, lấy ý kiến trong nhân dân để tham mưu cho huyện, tỉnh về các bước, quy trình, sắp xếp, bố trí cán bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư, đồng thời phải làm tốt công tác tư tưởng, định hướng để tạo sự đồng thuận chung trong quá trình sáp nhập.

Đối với việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW và Quy định số 890-QĐi/TU, các đảng bộ, chi bộ trong quá trình xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện các giải pháp cần phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy cần xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cá nhân người đứng đầu, tập thể đảng bộ, chi bộ một cách thường xuyên, gắn việc thực hiện với đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, người đứng đầu một cách chặt chẽ, nghiêm túc.

Phan Thị Hương - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà


    Ý kiến bạn đọc