Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật thị xã Hồng Lĩnh góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương
EmailPrintAa
09:32 07/11/2018

Hiện nay, toàn tỉnh có 03 đơn vị có Hội Khoa học và Kỹ thuật được thành lập đến cấp cơ sở, trong đó riêng thị xã Hồng Lĩnh có Hội Khoa học và Kỹ thuật phường, xã. Những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thị xã Hồng Lĩnh và các Hội thành viên đã tập trung phát triển tổ chức hội; tham gia tư vấn, phản biện xã hội; tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thị xã.

Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thị xã Hồng Lĩnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thị xã Hồng Lĩnh có 29 hội thành viên (23 hội thuộc khối các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và 06 hội của phường, xã), với 1.680 hội viên. Giai đoạn 2013 - 2018, các Hội thành viên tích cực tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước, chương trình và nội dung hoạt động của Hội đến hội viên và Nhân dân; phối hợp với các đơn vị tổ chức 24 cuộc tập huấn kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp; 08 cuộc tập huấn, bồi dưỡng về kỹ thuật trong chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nghiên cứu, xây dựng 10 đề tài, sản phẩm đạt giải cấp quốc gia và khu vực các tỉnh phía Bắc; 58 đề tài, sản phẩm đạt giải cấp tỉnh và nhiều đề tài, sản phẩm được các ngành chuyên môn công nhận trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh. Triển khai phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đã có trên 1.000 đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất và đời sống, trong đó có một số dự án, đề án, đề tài khoa học được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả cao. Hoạt động tư vấn, phản biện xã hội góp phần nâng cao vị thế, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thị xã và các Hội thành viên trong thời gian qua còn có một số hạn chế: Liên hiệp Hội và các Hội thành viên chưa huy động và phát huy được sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức trên tất cả các lĩnh vực; việc tư vấn, phản biện xã hội chưa thường xuyên. Công tác nghiên cứu, triển khai các đề tài, đề án, sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào đời sống sản xuất, đưa các trang thiết bị tiên tiến vào sử dụng còn chậm, hiệu quả chưa cao, ngân sách không đảm bảo.

Thời gian tới, đứng trước yêu cầu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và công cuộc đổi mới đất nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thị xã Hồng Lĩnh và đội ngũ trí thức tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội; nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Tổ chức phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, nắm bắt kịp thời các tiến bộ khoa học và kỹ thuật để ứng dụng vào việc giáo dục con người, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và Nhân dân. Tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức Hội, tạo điều kiện để nâng cao trình độ nghề nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên và những người tham gia công tác khoa học và kỹ thật; tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức phát huy tiềm năng, trí tuệ, đáp ứng sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban T uyên giáo Thị ủy Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc