Lộc Hà quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
EmailPrintAa
11:22 14/09/2016

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã xây dựng Kế hoạch về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thành lập Ban Chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng Chương trình hành động số 04 triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo tổ chức quán triệt, thảo luận, chấm bài thu hoạch.
 
Đồng chí Trương Thanh Huyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ cốt cán của huyện  

Đến nay, toàn huyện đã mở 23 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng với tổng số 4.629 đồng chí tham gia, chia thành các tổ thảo luận, mỗi tổ có thành viên Ban Chỉ đạo huyện và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phụ trách giám sát việc thảo luận.

Kết quả cụ thể, cán bộ cốt cán toàn huyện có 187 bài thu hoạch (86 bài xếp loại tốt 8 điểm trở lên, chiếm 47 %; 75 bài xếp loại khá, chiếm 40 %; 26 bài xếp loại trung bình, chiếm 13%); cán bộ, đảng viên khối các cơ quan cấp huyện có 345 bài thu hoạch (186 bài loại tốt từ 8 điểm trở lên, chiếm 54 %; 98 bài đạt khá chiếm 28,4%; 61 bài trung bình, chiếm 17,6 %). Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức 21 hội nghị, có 3.900 bài thu hoạch (1.900 bài xếp loại tốt từ 8 trở lên, chiếm 48 %; 1.460 bài xếp loại khá, chiếm 37 %; 540 bài xếp loại trung bình, chiếm 15 %).

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết được tiến hành sâu rộng, nghiêm túc, thực chất, hiệu quả trong các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị; nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên, qua đó góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới đúng đắn, khoa học và cách mạng của Đảng ta. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cốt cán, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần, ý thức tự giác, gương mẫu, xác định rõ trách nhiệm của mình trong quá trình tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề bức thiết đặt ra ở địa phương, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vững mạnh; làm tốt công tác cán bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, phụ hồi phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự sau sự cố môi trường biển.

Phạm Công Hà - Huyện ủy Lộc Hà


    Ý kiến bạn đọc