Lộc Hà tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận 05 của ban Thường vụ Tỉnh ủy
EmailPrintAa
17:29 11/08/2016

Ngày 09/8/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị" cho cán bộ cốt cán toàn huyện.

 

 

                                     Các đại biểu dự Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp huyện và 13 xã được quán triệt nội dung Kết luận 05 và Kế hoạch triển khai của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đại diện Thường trực Huyện ủy đã đi sâu phân tích các nội dung của Kết luận 05. Kết luận thể hiện quyết tâm cải cách hành chính; đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị theo Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và các tổ chức hội trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND, ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế từ cấp huyện đến cơ sở phải căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, mạnh dạn thảo luận theo hướng xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả phù hợp với thực tiễn, các bước tiến hành phải xin ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Tiếp thu ý kiến phát biểu, đề xuất của một số địa phương, đơn vị; trên cơ sở đánh giá tình hình của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 05, tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình địa phương, đơn vị để xây dựng đề án về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế phù hợp với thực tiễn của các địa phương. Xác định rõ vai trò của người đứng đầu, tổ chức xin ý kiến của nhân dân, của Hội đồng nhân dân các cấp nhằm đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch trong quá trình thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong công tác xây dựng Đảng, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, vững vàng về trình độ chuyên môn, vì nhân dân phục vụ.

Lê Thị Trâm Anh


    Ý kiến bạn đọc