Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Đảng bộ huyện Lộc Hà
EmailPrintAa
17:06 10/07/2018

Xác định tổ chức cơ sở Đảng là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức có sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, đồng thời thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ.

Huyện ủy Lộc Hà tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW

Triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng ở huyện Lộc Hà, nhất là nâng cao được nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Nhìn chung, các cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình, phát huy được vai trò giám sát của cấp ủy các cấp, các tổ chức đoàn thể trong xây dựng Đảng.

Mười năm triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW cũng là quãng thời gian huyện Lộc Hà từng bước ổn định và phát triển sau khi được thành lập. Từ năm 2008 đến nay, toàn huyện đã tổ chức được trên 30 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 24 lớp đảng viên mới, 05 lớp sơ cấp lý luận chính trị, 04 lớp trung cấp lý luận chính trị. Đảng bộ huyện hiện có 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có: 13 đảng bộ khối nông thôn, 06 đảng bộ khối cơ quan và 13 chi bộ khối cơ quan, đơn vị, trường học với 168 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 4.325 đảng viên (trong đó kết nạp mới 1.694 đảng viên). Sau khi thực hiện sáp nhập, hiện toàn huyện Lộc Hà có 92 thôn với tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ được kiện toàn, củng cố.

Trong số các địa phương, đơn vị, Đảng bộ xã Thạch Châu có cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Đảng bộ Thạch Châu hiện có 430 đảng viên, sinh hoạt ở 14 chi bộ. Đảng bộ xã luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên. Các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng và công tác kiểm tra, giám sát, chăm lo kết nạp đảng viên mới… Đặc biệt, Đảng bộ chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhờ đó, hiện nay trên 70,6% số cán bộ cấp xã có trình độ đại học. Thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, từ năm 2016 đến nay, xã Thạch Châu đã giảm được 02 cán bộ xã và 87 cán bộ thôn. Hiện nay, phần lớn cán bộ từ xã đến thôn đều kiêm nhiệm 2 - 3 chức danh, công việc. Bộ máy làm việc hiệu quả; cán bộ có ý thức trách nhiệm, gần dân là cơ sở để Đảng bộ xã Thạch Châu 10 năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó 07 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2013, Thạch Châu là xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hiện đang từng bước xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết 22-NQ/TW, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Lộc Hà tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; tiếp tục phát triển đảng viên mới và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ các cấp; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng huyện phát triển về kinh tế - xã hội, vững chắc về quốc phòng an ninh.

Lê Thị Trâm Anh - Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Lộc Hà


    Ý kiến bạn đọc