Một số kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp cơ sở ở Hương Khê
EmailPrintAa
14:52 21/05/2020

Đảng bộ huyện Hương Khê có 40 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 6.900 đảng viên. Thời gian qua, cấp ủy các cấp đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 193-KH/TU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tính đến ngày 20/5/2020, đã có 16/40 tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, bước đầu rút ra một số kinh nghiệm trong chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Phong

Nhìn chung, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã bám sát kết luận duyệt đại hội của Ban Thường vụ Huyện ủy; tiếp thu hoàn thiện các văn kiện và nội dung liên quan cơ bản đảm bảo yêu cầu. Việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội được chuẩn bị chu đáo; tổ chức tốt việc lấy ý kiến các đảng viên, các đoàn thể tham gia, đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị. Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết bên trong hội trường, nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca cơ bản thực hiện đúng theo đúng hướng dẫn. Cơ sở vật chất, công tác phục vụ đại hội, an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được đảm bảo. Các đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc và dân chủ; điều hành đại hội cơ bản bám theo kịch bản; đại biểu trúng cử có tỷ lệ số phiếu bầu cao.

Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa thực sự tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị, chưa nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, dẫn đến một số hạn chế, thiếu sót, như: Chuẩn bị văn kiện trình đại hội, nhất là dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy ở một số đơn vị thiếu chu đáo, một số nội dung chưa được tiếp thu, bổ sung đầy đủ theo kết luận duyệt đại hội của Ban Thường vụ Huyện ủy; trang trí khánh tiết bên ngoài hội trường (bố trí băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội) có nơi chưa thể hiện được không khí đại hội Đảng. Điều hành của Đoàn Chủ tịch đại hội có nơi còn lúng túng, chưa bám sát kịch bản đại hội; một số Ban Kiểm phiếu phổ biến nội dung bầu cử chưa rõ, chưa bám sát Quy chế bầu cử trong Đảng; một số ý kiến phát biểu tham luận tại đại hội chuẩn bị chưa chu đáo, thiếu trọng tâm; tham gia góp ý văn kiện cấp trên còn ít, một số ý kiến còn hình thức, chưa có chiều sâu.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê chỉ đạo các các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quan tâm thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

Một là , tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bằng nhiều hình thức, chú trọng các phương pháp trực quan, sinh động như pa-nô, khẩu hiệu; trang trí khánh tiết, nghi lễ đại hội theo đúng hướng dẫn. Phát động các phong trào, đợt thi đua cao điểm, các công trình chào mừng, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao... tạo không khí thi đua sôi nổi, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cơ quan, đơn vị chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm nâng cao ý thức chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên đối với sự kiện chính trị trọng đại này.

Hai là , đánh giá thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 một cách trung thực, khách quan, toàn diện, bổ sung đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo định hướng của cấp trên, sát với tình hình thực tiễn và có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nêu bật vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy và từng cá nhân, nhất là vai trò của đồng chí bí thư, phó bí thư; phải bám sát quy chế làm việc; kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng ủy, chi ủy, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị để kiểm điểm.

Ba là , đối với tổng hợp ý kiến thảo luận cần làm rõ nội dung tiếp thu, giải trình, xin ý kiến đại hội nội dung không tiếp thu (nhất là về các chỉ tiêu); đối với dự thảo nghị quyết thông qua tại đại hội chỉ nêu quan điểm, mục tiêu chung; các chỉ tiêu; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đại hội biểu quyết thông qua.

Bốn là, điều hành đại hội phải bám sát chương trình, kịch bản, tránh lúng túng, lãng phí thời gian. Cần dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu đại hội trong thảo luận; các ý kiến khác nhau cần thảo luận làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần dân chủ, cầu thị, đoàn kết, xây dựng.

Năm là , Ban Kiểm phiếu cần nghiên cứu kỹ, nắm vững nguyên tắc, thủ tục bầu cử; phải làm rõ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; thành phần Ban Kiểm phiếu cần lựa chọn những đảng viên, đại biểu có kinh nghiệm, nhanh nhẹn, cẩn thận, không có tên trong danh sách bầu cử.

Phạm Thị Sâm - Ban Tổ chức Huyện ủy Hương Khê


    Ý kiến bạn đọc